Onde wɛ ambotataka hemɔ lushi lɔmɔtshi? Ondo wɛ akakɔlɔngana esadi eto ko akohɛ kɛnɛ kakakokomɛ kɛsɔ. Koko ɔkɛyi bu ngasɔ. Lo dibuku diande Healing a Spouse’s Grieving Heart, dɔkɔtɛlɛ Alan mbutaka ate: “‘Minya ɔkɛyi’ mbele dikambo dioleki wolo.” Koko, nde kotshaka ate: “L’edjedja ka wonya, ndo la ekimanyielo k’anto akina, ɔkɛyi ayɛ wayokitakita.”

Ɛnyɛlɔ, tɔsɛdingole kɛnɛ kakasale Abarahama ɔnɛ laki owandji wa nkumbo etena kakavu wadɛnde. Bible mbutaka dia ‘Abarahama akatatɛ monga la ɔkɛyi ndo akalele Sara.’ Etelo k’ɔnɛ ‘akatatɛ’ mɛnyaka dia akɔshi etena kɛmɔtshi dia nde ndɔshana la ɔkɛyi wakaye oma l’ovushelo * wa lakinde la ngandji. Ɛnyɛlɔ kekina ekɔ kaki Jakɔbɔ, ɔnɛ lakawakese ɔnɛ ɔnande Yɔsɛfu akadiakema oma le nyama kɛmɔtshi ka ngala. Nde akolele ‘nshi efula’ ndo ase nkumbo kande kokoka mbosamba. Ɛnɔnyi efula l’ɔkɔngɔ, nyɔi kaki Yɔsɛfu kakatetemala monga wotsho lo wɔɔngɔ ande.​—Etatelu 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abrahama akonge la ɔkɛyi etena kakandavusha Sara ya wadɛnde lakandokaka ngandji

Woho akɔ waamɛ mbele ndo ɛlɔ kɛnɛ, anto efula mongaka la ɔkɛyi etena kavushawɔ onto ɔmɔtshi lokawɔ ngandji. Tɔsɛdingole bɛnyɛlɔ pende diayela nɛ.

  • “Robert w’omɛmi akavu lo Ngɔndɔ k’esambele 9, 2008. Pindju ka lushi lakandasale aksida wa nyɔi ɔsɔ aki oko pindju ya nshi nkina tshɛ. Oko waki mbekelo kaso, l’ɔkɔngɔ wa olelo wa la pindju, etena kakandalangaka mimɔ oma la ngelo otsha l’olimu, takashanaka bizɛ, takakumbatanɛka ndo takatanɛka ɔnɛ ‘dimi kolangaka.’ Ɛnɔnyi esamalo l’ɔkɔngɔ, lekɔ lo ntetemala monga la ɔkɛyi l’otema ami. Halɔfɔnya dia layohɛ woho wakamashisha Rob.”​—Gail, ɛnɔnyi 60.

  • “Kaanga mbele aya ɛnɔnyi 18 wamomovusha wadɛmi, lekɔ lo ntetemala monga la ɔkɛyi lo woho wakandavu. Etena tshɛ kɛnami ɛngɔ kɛmɔtshi kakatongama kakotola yambalo y’anto, tokanyi tami tshɔka lo dikambo diande ndo dimi tetemalaka nkanyiya woho wotondokoka ngɛnangɛna mɛna kɛnɛ kɛnami.”​—Etienne, ɛnɔnyi 84.

Mbokɛmaka hwe dia, paa ndo ɔkɛyi waviya edja ka ngasɔ komɛka anto tshɛ. Onto tshɛ mongaka l’ɔkɛyi lo woho ande ndo ayonga dui diele keema lomba dia nombosha kɛnɛ kasala onto ɔmɔtshi la ntondo ka mpokoso. Etena kakɔ kaamɛ sho mbeyaka monga l’ohomba wa mbewɔ ndjaɛndja onongo shoamɛ naka kɛnɛ kasalaso etena kavushaso kamboleka monga lo tshambandeko. Ngande wakokaso ndɔshana la ɔkɛyi?

^ od. 4 Isaka w’ɔnaki Abrahama ndo nde lawɔ akatetemala monga la ɔkɛyi edja efula. Oko wodiɛnyishawɔ lo sawo diele l’ɔtɛ a dui ɔnɛ: “Tokoya mbetawɔ kawɔ” diele lo numɛlɔ kɛnɛ, Isaka akatetemala monga la ɔkɛyi lo dikambo dia Sara mama kande, ɛnɔnyi esato l’ɔkɔngɔ wa nyɔi kande.​—Etatelu 24:67.