Naka wɛ nangaka mbeya onto ɔmɔtshi dimɛna, kete ekɔ ohomba wɛ mbeya kɛnɛ kakandasale ndo ekakatanu wakandatondoya. Woho akɔ waamɛ mbele, naka wɛ nangaka mbeya Nzambi dimɛna, kete wɛ pombaka mbeya kɛnɛ kakandasale. Etena katayasale dui sɔ, wɛ koka mambiyama lo mbishola efula ka diangɔ diakandasale lo nshi y’edjedja diakondjaso wahɔ oma lɔkɔ l’etena kɛnɛ ndo diendana la nshi yaso yayaye.

NZAMBI AKATONGE DIANGƆ TSHƐ DIA WAHƆ ASO

Jehowa Nzambi ekɔ Otungi wa woke ndo “waonga ande wahɛnama wekɔ lo mɛnama dimɛna oma lo etongelo k’andja, nɛ dia vɔ wekɔ lo mɛnama oma lo diangɔ diakatongama.” (Rɔmɔ 1:20) “Nde kele Otungi wa nkɛtɛ oma lo wolo ande, Ɔnɛ lakashikikɛ nkɛtɛ y’ɛtɛtɔ oma lo lomba lande ndo lakananula olongo oma lo yimba yande.” (Jɛrɛmiya 10:12) Awui wa diambo w’etongelo vɔ la wɔ mɛnyaka dia Nzambi ndjashaka le so.

Tokanyiya woho wakasale Jehowa lɔsɛnɔ lo yoho ya laande lo ntonga anto “lo efanelo kande.” (Etatelo 1:27) Mbuta ate nde akasale dia sho monga l’akoka wa nkɛnɛmɔla waonga ande wa diambo lo yɛdikɔ mɔtshi. Nde akatosha dikoka dia lo nyuma kana dikoka dia nshihodia woho wɛnande akambo ndo atɔndɔ ande. Naka sho nsala la wolo dia nsɛna lo ndjela dikoka sɔ, kete tayonga la lɔsɛnɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ ndo lele l’oyango. Laadiko dia laasɔ, nde akatosha diɛsɛ dia monga la diɔtɔnganelo la nde.

Etena kɛnaso diangɔ diakatonge Nzambi la nkɛtɛ, sho mɛnaka woho wayashande le so. Ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ akate dia Nzambi “kondjatshika aha la djembetelo lo woho wakandasale akambo w’ɛlɔlɔ lo [t]ɔlɔshɛ avula oma l’olongo, lo [t]osha deko diangɔnya diangɔ ndo lo ndodia etema a[so] la mbo ya ndɛ ndo l’ɔngɛnɔngɛnɔ.” (Etsha 14:17) Nzambi akatosha kɛnɛ tshɛ kele ohomba dia sho nsɛna. Nde akatonge weho wa diangɔ efula dia sho ngɛnangɛna la lɔsɛnɔ. Koko ekɔ akambo akina efula wakatosalɛ Nzambi.

 Jehowa akatonge nkɛtɛ di’anto mbidjasɛka lɔkɔ pondjo. Bible mbutaka ɔnɛ: “Nde akasha ana w’anto nkɛtɛ” ndo nde “kondjitonga otongatonga, koko akayikenge dia anto mbidjasɛka lɔkɔ.” (Osambo 115:16; Isaya 45:18) Waa na wayodjasɛ la nkɛtɛ ndo l’edja ka ngande? “Anto w’ɛlɔlɔ wayokita nkɛtɛ, ndo wayodjasɛka lɔkɔ pondjo pondjo.”​—Osambo 37:29.

Diakɔ diele, Jehowa Nzambi akatonge Adama pami ka ntondo ndo Eva womoto la ntondo, ko akaakitsha lo paradiso ka la nkɛtɛ dia vɔ “kikambaka ndo kilamaka.” (Etatelo 2:8, 15) Nzambi akawasha ɛkɛndɛ ehende w’ohomba: “Nyootane, nyofulane, nyolodia nkɛtɛ ndo nyoyiole.” (Etatelo 1:28) Laasɔ, Adama l’Eva waki l’elongamelo ka sɛnaka pondjo pondjo l’ɔngɛnɔngɛnɔ la nkɛtɛ. Lonyangu ko, vɔ wakasɔnɛ dia pindolɛ Nzambi ndo l’ɔtɛ wa dui sɔ, vɔ wakashisha dikoka diawɔ dia monga l’atei wa “anto w’ɛlɔlɔ wayokita nkɛtɛ.” Koko oko wayotodiɛna, kɛnɛ kakawasale kotshikitanya sangwelo diaki Nzambi lo dikambo diaso kana lo dikambo dia nkɛtɛ. Koko, ntondo tɔsɛdingole dui dikina diakasale Nzambi.

NZAMBI AKATOSHA ƆTƐKƐTA ANDE WAKAFUNDAMA

Bible mbeyamaka oko Ɔtɛkɛta waki Nzambi. Lande na kakatosha Jehowa Bible? Ntondotondo, ele dia sho mbeka akambo wendana la nde. (Tokedi 2:1-5) Lo mɛtɛ, Bible hakadimola dimbola tshɛ diendana la Nzambi diakokaso ndjaoka ndo ndooko dibuku diakoka nsala dui sɔ. (Ondaki 3:11) Koko, kɛnɛ tshɛ kele lo Bible tokimanyiyaka dia mbeya Nzambi. Sho mɛnaka woho w’onto wende lo yoho yasalɛnde anto akambo. Sho mbeyaka weho w’anto walangande ndo wanɛ watonande. (Osambo 15:1-5) Sho mbekaka dia mbeya kanyi yande lo kɛnɛ kendana l’ɔtɛmwɛlɔ, lɔkɛwɔ ndo diangɔ dia l’emunyi. Ndo nto, Bible totɛka hwe woho wele Nzambi, oma l’ɛtɛkɛta ndo etsha w’Ɔnande, mbuta ate Yeso Kristo.​—Joani 14:9.

Ɔkɔkɔ okina wakatosha Jehowa Ɔtɛkɛta ande Bible ele, dia sho mbeya woho wa monga la lɔsɛnɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ ndo lele l’oyango. Oma lo tshimbo ya Bible, Jehowa totɛka woho wakokaso monga la lɔsɛnɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ la lo nkumbo, woho wa ngɛnangɛna la kɛnɛ kele la so ndo woho wa ndɔshana l’ekiyanu aso. Ndo oko wakatadiɛnyi la diko lo periodikɛ kɛnɛ, Bible mbishaka ekadimwelo lo ambola w’ohomba wa lo lɔsɛnɔ, ɛnyɛlɔ oko: Lande na kambofulanɛ asui? Kakɔna katokongɛ lo nshi yayaye? Tɔ nembetshiyaka nto kɛnɛ kakasale Nzambi dia nkotsha sangwelo diande dia l’etatelo.

Bible kekɔ mɛtɛ dibuku dia diambo, diele paka Nzambi oto mbahomba monga lo kiɔkɔ yadiɔ. Tɔ kakafundama l’edja k’ɛnɔnyi ndekana 1 600 oma le anto oko 40, ndo tɔ kekɔ l’ɔtɛ a dui ɔtɔi, nɛ dia Nzambi mbele Kiɔkɔ yatɔ. (2 Timɔte 3:16) Otshikitanyi l’abuku akina w’edjedja, Bible kakalamema dimɛna lo nɔnga la nɔnga oko wɛnyamadiɔ lo nunu dia dikadimwelo dia Bible di’edjedja diakafundama l’anya. Kɛnɛ koleki tshɛ ele, Bible kakatetemala kokamɛ oyadi welo tshɛ wakadjama diaha tɔ kadimɔma, kahanyema ndo mbadiema. Ɛlɔ kɛnɛ, tɔ mbele dibuku diamboleka kahanyema ndo kadimɔma l’andja w’otondo. Woho watetemala Bible monga, mɛnyaka dia “ɔtɛkɛta wa Nzambi kaso tshikalaka pondjo.”​—Isaya 40:8.

NZAMBI TOSHIKIKƐKA DIA NDE AYOKOTSHA SANGWELO DIANDE

Dui dikina diakasale Nzambi ele yɛdikɔ ya laande yakandɔshi dia nkotsha sangwelo diande lo dikambo diaso. Oko wɛnyamidiɔ la diko, Nzambi akalange di’anto nsɛna pondjo pondjo la nkɛtɛ. Koko, etena kakahindolɛ Adama Nzambi ndo kakandasale pɛkato, nde akashisha diaaso dia nsɛna pondjo pondjo, aha ndamɛ oto koko ndo ana wakandahombe ndjota. “Oko wakɔtɔ pɛkato l’andja oma le onto 1 ndo nyɔi oma lo pɛkato, ɔnkɔnɛ nyɔi kakadiangana le anto tshɛ dikambo anto tshɛ wakasale pɛkato.” (Rɔmɔ 5:12) Lam’ele Adama akasale pɛkato ndo akahindolɛ Nzambi, akayɛnamaka di’oko sangwelo diaki Nzambi lo dikambo dia nkɛtɛ hadiokotshama. Kakɔna kakasale Jehowa?

Kɛnɛ kakasale Jehowa kakɔtɔnganɛ la waonga ande. La losembwe tshɛ, nde akafute Adama l’Eva lo ndjela etsha awɔ, koko la ngandji tshɛ nde akɔshi tɛdikɔ dikambo dia tokanula tawɔ. Lo lomba lande, Jehowa akeye woho wa nkandola okakatanu akɔ ndo aha la ntshimbatshimba nde akɛnya woho  wakandahombe mbokandola. (Etatelo 3:15) Oma lo tshimbo y’Ɔnande Yeso Kristo, nde ayonya nyɔi la pɛkato. Kakɔna kakahombama dia dui sɔ salema?

Dia ntshungola anto oma l’etombelo w’ɔtɔmbɔkwɛlɔ w’Adama, Jehowa akatome Yeso la nkɛtɛ dia ndjetsha anto woho wa nkondja lɔsɛnɔ ndo “nkimɔ lɔsɛnɔ lande oko oshinga w’etshungwelo dikambo di’anto efula.” * (Mateo 20:28; Joani 14:6) Yeso akakoke nkimɔ oshinga w’etshungwelo nɛ dia nde aki onto la kokele oko Adama. Koko, otshikitanyi la Adama, nde akatetemala monga l’okitanyiya wa kokele polo lo nyɔi. Lam’ele Yeso kosungana mvɔ, Jehowa akawolola dia tɔsɛna l’olongo. Yeso akasale kɛnɛ kaki Adama kosala, mbuta ate mbisha anto wele l’okitanyiya elongamelo ka lɔsɛnɔ la pondjo. “Nɛ dia oko wele oma lo ohendodi w’onto 1 anto efula wakakome atshi wa pɛkato, woho akɔ waamɛ mbele oma lo okitanyiya w’onto 1 anto efula wayokoma anto w’ɛlɔlɔ.” (Rɔmɔ 5:19) Diɛsɛ l’olambo w’oshinga w’etshungwelo wakakimɔ Yeso, Nzambi ayokotsha sangwelo diande di’anto nsɛna pondjo pondjo la nkɛtɛ.

Sho mbeyaka akambo efula lo dikambo dia Jehowa oma lo yoho yakandakandola ekakatanu wakatombe l’ɔtɛ w’ohindodi w’Adama. Sho mɛnaka dia ndooko kɛnɛ kakoka nshimba Jehowa dia nshidiya kɛnɛ kakandatatɛ; ɔtɛkɛta ande ‘wayoshidiya mɛtɛ kɛnɛ kakandate.’ (Isaya 55:11) Sho ngɛnangɛnaka nto ngandji ka Jehowa k’efula oya le so. “Oma lo dikambo nɛ mbakɛnama ngandji ka Nzambi le so: Nzambi akatome Ɔnande ɛtɔi lakandote l’andja dia sho nkondja lɔsɛnɔ lo tshimbo yande. Lo dikambo sɔ mbele ngandji, aha sho mbakoke Nzambi ngandji, koko nde kakatoke ngandji ndo kakatotomɛ Ɔnande oko olambo w’ekombelo ka pɛkato yaso.”​—1 Joani 4:9, 10.

Nzambi “kopandja kaanga Ɔnande hita, koko akookimɔ dikambo diaso sho tshɛ,” diakɔ diele, tekɔ l’eshikikelo dia Nzambi ‘ayotosha la ngandji tshɛ diangɔ dikina tshɛ’ diakandatolake. (Rɔmɔ 8:32) Kakɔna kakatolake Nzambi kayondosala lo dikambo diaso? Tetemala mbadia.

KAKƆNA KAKASALE NZAMBI? Jehowa akatonge anto dia vɔ nsɛna pondjo pondjo la nkɛtɛ. Nde akatosha Bible dia sho mbeka akambo wendana la nde. Oma lo tshimbo ya Yeso Kristo, Jehowa akatosha oshinga w’etshungwelo, nde akatoshikikɛ dia sangwelo diande diayokotshama

^ od. 16 Dia mbeya awui akina efula wendana l’oshinga w’etshungwelo, enda tshapita 5 ya dibuku Kakɔna kakoka Bible tetsha? diakatondjama oma le Ɛmɛnyi wa Jehowa ndo diɔ tanemaka l’Ɛtɛrnɛtɛ lo www.jw.org.