WƐƆNGƆ engana wele la yɛ? Naka wɛ nkadimola wate “ɔtɔi,” kete wɛ ekɔ la shadiya. Koko, ekɔ wɛɔngɔ ekina wele lo demba diayɛ. Eshisha weteta tɔtshɔngu tɛmba awui otsha lo wɔɔngɔ wekɔ efula ka mamba diakɔ diele ambeyi wa siansɛ wakayowaelɛ ɔnɛ “wɔɔngɔ wa hende.” Ɔsɔ ekɔ ɛsɔhi watema aha l’ɔtɛ ayɛ, koko lo dikundju diayɛ.

Nɔmbamaka olimu ndo welo w’efula dia demba mpiloya diangɔ dia ndɛ ko dikonya diangɔ diasha demba wolo. Diakɔ diele, wɔɔngɔ wakakongɛma lo yoho yakoka dia vɔ mbisha ɛsɔhi ɔkɛndɛ wa nɔmbɔla ɔnyɔngɛlɔ wa diangɔ dia ndɛ lo dikundju.

Kaanga mbele vɔ bu weke efula oko wɔɔngɔ, ɛsɔhi wekɔ diambo efula. Le anto, vɔ kengama la tɔtshɔngu tɛmba awui otsha lo wɔɔngɔ oko miliyɔ lam’asa 200 la 600. Eshisha ɛsɔ weteta tɔtshɔngu tɛmba awui otsha lo wɔɔngɔ tanemaka lo mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo dikundju. Ambeyi wa siansɛ mbutaka dia otondongaka olimu wakamba ɛsɔhi salemaka lo wɔɔngɔ, tshike eshisha wendana l’olimu ɔsɔ wotonga weke efula ka mamba. Lo ndjela dibuku Wɔɔngɔ wa hende (lo Angɛlɛ), “ekɔ dimɛna ndo kokaka dia [mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo dikundju] ndjalɔmbɔla vɔamɛ.”

“EHOMƆ KELE LA DIANGƆ DIA SHIMI”

Dia diangɔ dia ndɛ nyɔngama dimɛna, nɔmbamaka osanganyelo wa diangɔ efula dia shimi diotshikitanyi lo tena diahombama ndo lo ahole wahombama. Diakɔ diele yɔnɛ Gary Mawe lele ombetsha lo kalasa y’adidi akelɛ mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo dikundju ɔnɛ “ehomɔ kele la diangɔ dia shimi.” Awui wa shimi wa mamba wasalema asɔ wekɔ dui dia diambo efula. Ɛnyɛlɔ, mboka ka l’ɛsɔhi kambaka kaamɛ la tɔtshɔngu tashola diangɔ dia shimi kana tɔtshɔngu ta dɛtɔ, dia mbeya diangɔ dia shimi diatanema lo diangɔ dia ndɛ dialɛyɛ. Kɛsɔ kimanyiyaka ɛsɔhi dia mbelɛ azimɛ wahombama dia tɔnyatɔnya diangɔ dia ndɛ ko demba mbɔsa kɛnɛ kele la diɔ ohomba. Ndo nto, ɛsɔhi kambaka olimu w’ohomba efula lo nkamba l’asidɛ ndo diangɔ dikina dia shimi diatanema lo diangɔ dia ndɛ ndo lo okahanyelo wa azimɛ wendana l’ɔnyɔngɛlɔ wa diangɔ dia ndɛ lo ahole wahombama.

Ohokanyiya yema dikambo dia opondo wendana la ɔnyɔngɛlɔ wa diangɔ dia ndɛ wele vɔ nɔmbɔmaka oma le ɛsɔhi. “Wɔɔngɔ wa hende” wakiyɛ tomaka diangɔ dia ndɛ lo mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo nɔmbɔla emunyi wele l’omamu w’opondo wendana l’ɔnyɔngɛlɔ dia vɔ nkeketala. Ɛsɔhi tshikitanyaka wolo ndo lofulo la mbala lakakatanyema emunyi ɛsɔ l’oyango wa ɔnyɔngɛlɔ wa diangɔ dia ndɛ mbeta dimɛna.

Ɛsɔhi nto salaka dia awui asɔ salema aha la waale. Ondo diangɔ dia ndɛ diamɛnayɛ diekɔ la yema ya mikrɔbɛ wa kɔlɔ. Diakɔ diele keema dui dia diambo lo woho wele pursa lam’asa 70 la 80 ya asɔlayi wa lo demba, mbuta ate tɔtshɔngu takokɛ demba diayɛ—tanemaka l’etei ka dikundju diayɛ! Naka wɛ ndɛ diangɔ dia waale efula lo demba, kete ɛsɔhi wayokokɛ demba lo nkakatanya emunyi wa lo demba la wolo efula dia ntondja diangɔ kambe dioleki waale oma lo tshimbo ya otowelo kana lɔkɛdi.

 DIƆTƆNGANELO DIA DIMƐNA

Kaanga mbele mɛnamaka dia ɛsɔhi kambaka aha l’ekimanyielo ka wɔɔngɔ, diangɔ pende sɔ mongaka la diɔtɔnganelo wonya tshɛ. Ɛnyɛlɔ, ɛsɔhi kambaka olimu lo nɔmbɔla waa hormones dia vɔ mbitɛ wɔɔngɔ etena kahombayɛ ndɛ ndo efula ka diangɔ diahombayɛ ndɛ. Naka wɛ ambolota kete tɔtshɔngu ta l’ɛsɔhi tayewoya wɔɔngɔ ndo dui sɔ mbeyaka kotshutshuya dia wɛ mboka lekuleku naka wɛ amboleka ndɛ efula.

Kaanga la ntondo ka mbadia sawo nɛ, ondo wɛ akɛnyi dia diɔtɔnganelo diekɔ lam’asa mashinyi wanyɔnga diangɔ dialɛyɛ la wɔɔngɔ ayɛ. Ɛnyɛlɔ, onde wɛ akalembetɛ dia mɛnamaka dia onto lalɛ diangɔ dia wata mongaka la ekanelo ka dimɛna? Eyangelo mɛnyaka dia dui sɔ salemaka etena katoma ɛsɔhi ayɛ ‘tolembetelo t’ɔngɛnɔngɛnɔ’ lo wɔɔngɔ ayɛ, ndo wɔɔngɔ ayɛ vɔ lawɔ tomaka tolembetelo t’ɔngɛnɔngɛnɔ takokimanyiya dia wɛ ndjaoka dimɛna. Ondo diakɔ diele anto efula la mbekelo ka ndɛka diangɔ dia tawɔ ɔnɛ diekɔ amɛna etena kewɔ l’ekiyanu. Ambeyi wa siansɛ wekɔ lo nsala eyangelo dia ntondja okanga wakimanyiya ɛsɔhi dia nsaka hemɔ ka ɔkɔmwɛlɔ.

Ɛnyɛlɔ kekina kɛnya diɔtɔnganelo diele lam’asa wɔɔngɔ la mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo dikundju ele watelo w’asolo. Dui sɔ koka monga etombelo woye oma lo woho wele ɛsɔhi tɔlaka dikila dihole dikina etena konga wɔɔngɔ l’ekiyanu kana la lɔkɔnyɔ. Lekuleku koka monga etombelo okina, mbuta ate etena konga onto la l’ekiyanu, wɔɔngɔ mbutɛka ɛsɔhi dia nde ntshikitanya woho watɔkɛndakɛndaka dikundju. Lo ndjela tomanyi, diɔtɔnganelo sɔ diele lam’asa wɔɔngɔ la dikundju koka monga lo kiɔkɔ ya kɛnɛ kelɛwɔ ɔnɛ nsaki ka lootɔ.

Kaanga mbele ɛsɔhi koka monga lo kiɔkɔ ya nsaki, vɔ hawokoke nkanyiya lo dihole diayɛ kana nɔmbɔla tɛdikɔ tayɛ. L’ɛtɛkɛta ekina, ɛsɔhi bu mɛtɛ wɔɔngɔ. Vɔ hawokoke kokimanyiya dia wɛ memba osambo, dia wɛ mbeya nkamba akumi wa kɔntɛ kayɛ ka lo bankɛ ndo nsala devɔara diayɛ. Koko, ɛngɔ ka diambo kɛsɔ kekɔ lo ntetemala mambiya ambeyi wa siansɛ l’ɔtɛ w’awui efula wasalatɔ ndo ambeyi wa siansɛ watashola awui amɔtshi l’atei w’awui akɔ. Ɔnkɔnɛ, mbala kayaye kayoyonga suke la ndɛ diangɔ dia ndɛ, kemale yema ko wɛ nkanyiya awui tshɛ wendana la ɛlɔmbwɛlɔ, woho wanyɔngama diangɔ dia ndɛ, ndo diɔtɔnganelo diayanga salema lo mashinyi wahiloya diangɔ dia ndɛ lo dikundju diayɛ!