KƐNƐ KALEMBETSHIYA DUI SƆ

Ambutshi washa ɛnyɛlɔ kambaka la kɛnɛ ketshawɔ. Ɛnyɛlɔ, wɛ hakoke nongamɛ dia ɔnayɛ mbutaka mɛtɛ naka nde kokaka wɛ ata ɔnɛ: “Tɛnde wate dimi bu la ngelo,” etena kahayalange mbetawɔ onto ɔmɔtshi lele la soko.

“Anto efula mbutaka ɔnɛ: ‘Sala kɛnɛ kakotɛmi, koko aha kɛnɛ kasalami.’ Koko bu dimɛna nkamba la etelo kɛsɔ le ana. Vɔ wekɔ oko nanda yakutola dui tshɛ diataso ndo diasalaso, ndo wayototɛ naka ɛnyɛlɔ kaso hɔtɔnɛ la kɛnɛ kasalaso la wolo dia mbaetsha.”​—David.

TƆNDƆ DIA LO BIBLE: “Wɛ lasambisha ɔnɛ: ‘Tovake,’ ko wɛmɛ mbivaka?”​—Rɔmɔ 2:21.

OHOMBA WA DUI SƆ

Ana w’akɛnda ndo kaanga ana waya l’ɛnɔnyi dikumi l’ɛmɔtshi sɛngiyamaka efula oma le ambutshi awɔ oleki anto akina tshɛ, mbidja ndo asekawɔ. Kɛsɔ nangaka nembetshiya dia wɛ mbele lo dihole dioleki dimɛna dia nɔmbɔla anayɛ lo mboka k’oshika lo nkamba la kɛnɛ kasambishayɛ.

“Sho kokaka ntetemala la mbita dui dimɔ mbala lokama ndo sho koka ndjambola dia kana ɔnaso ekɔ lo tohokamɛ, koko mbala ɔtɔi kahatatokitanyiya kɛnɛ kataso, ɔnaso ayolembetɛ dui ndo. Ana mbidjaka yimba l’oseka dui tshɛ diasalaso oyadi kaanga etena kahatafɔnya dia vɔ hawodje yimba.”​—Nicole.

TƆNDƆ DIA LO BIBLE: “Lomba l’oma la diko . . . keema la dungi pende.”​—Jakɔba 3:17.

KƐNƐ KAKOKAYƐ NSALA

Sɛdingola atɔndɔ ayɛ hita. Weho akɔna wa tɔkɛnyɔ tele ekɔ lo ndjasha lɔkɔ? Ngande wasalɛyɛ olonganyi ayɛ ndo anayɛ akambo? Weho akɔna w’angɛnyi wele la yɛ? Onde wɛ kanɛka anto akina? Lo tshena pe, onde wɛ ekɔ woho w’onto walangayɛ anayɛ monga?

“Dimi la omɛmi hatodjɛ anaso tɔndɔ diele shoamɛ hatokambe la dɔ.”​—Christine.

Lɔmba edimanyielo lo munga yayɛ. Anayɛ wokeyaka dia wɛ bu kokele. Lo mbutɛ olonganyi ayɛ kana anayɛ ɔnɛ: “Odimanyiya” etena kakoka, wɛ ayowaetsha wetshelo w’ohomba dia monga la losembwe ndo okitshakitsha.

“Anaso wekɔ l’ohomba dia vɔ mboka sho tetawɔ dia tekɔ lo dindja ndo vɔ wekɔ l’ohomba wa mboka talɔmba edimanyielo l’ɔtɛ wa munga kaso. Naka hatosadi ngasɔ, kete vɔ wayokondja wetshelo dia mbishɛka munga yawɔ.”​—Robin.

“Oko ambutshi, tekɔ la shɛngiya yoleki woke otsha le anaso, ndo ɛnyɛlɔ kaso mbele ehomɔ koleki tshɛ kele la so nɛ dia vɔ kiɛnaka wonya tshɛ. Ɔsɔ ekɔ oko onto letshama wonya tshɛ lo menda woho wasɛna ambutshi.”​—Wendell.