Ɛlɔ kɛnɛ ekɔ wɔdu mbetɛ nsɛnɔ yaso wolo la diangɔ efula. Nɔmbamaka wenya ndo welo dia nsomba, nsondja, nkamba, nɔngɔsɔla diangɔ diele la so ndo dilama. Yeso akasɛnɛ lɔsɛnɔ l’ɔsɛlɛngɛ diaha lomombo la l’emunyi ndjowotakoya oma l’olimu ande w’esambishelo.Mat 8:20.

Ngande wakokaso mbetɛ lɔsɛnɔ laso ɔsɛlɛngɛ dia nyomoleka ndjasha l’olimu w’esambishelo? Lo nsala etshikitanu ɛmɔtshi, onde ose nkumbo kaso ɔmɔtshi hakoke mbɔsa olimu w’ombatshi mboka? Kaanga naka sho tekɔ lo nkamba olimu wa lo tena tshɛ, onde tekɔ lo ndjetawɔ yema yema dia lomombo la l’emunyi mbetɛ lɔsɛnɔ laso wolo? Mbetɛ lɔsɛnɔ ɔsɛlɛngɛ dia ndjasha l’olimu wa Jehowa mbelaka ɔlɔ ndo ɔngɛnɔngɛnɔ lo lɔsɛnɔ.1Ti 6:7-9.

TOHO TAKOKAMI MBETƐ LƆSƐNƆ LAMI ƆSƐLƐNGƐ: