12:41-44

Ngande wetsha ɔkɔndɔ ɔnɛ wetshelo wayela ɛnɛ?

  • Jehowa ngɛnangɛnaka kɛnɛ kasalaso

  • Sala kɛnɛ koleki kakokayɛ nsala l’olimu wa Jehowa

  • Tɛdikake kɛnɛ kakokayɛ nsala la kɛnɛ kakoka nsala anto akina kana mbɛdika kɛnɛ kakiyɛ l’akoka wa nsala lo nshi yakete

  • Kanga wola atotshikake nkaha oyadi kaanga naka kɛnɛ kele la nde kekɔ tshitshɛ

Wetshelo ekina akɔna wakayakondja?