Jehowa Nzambi mbishaka anto atɔndɔ wendana la lɔkɛwɔ. Ɛnyɛlɔ, nde mbutaka dia diwala diekɔ dimama dia pondjo lam’asa pami la womoto. (Mat 19:4-6, 9) Nde tonaka weho tshɛ w’awui wa mindo wa dieyanelo. (1Kɔ 6:9, 10) Nde ekɔ ndo la atɔndɔ wendana la ɔlɔtɔ ndo ɔlɔngɔswɛlɔ wa divo watshikitanya anto ande la anto akina.Eoh 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Lo andja wa nshi nyɛ, anto efula tonaka atɔndɔ waki Jehowa wendana la lɔkɛwɔ. (Rɔm 1:18-32) Vɔ mbetawɔka sɛngiyama la tokanyi tetawɔma le anto efula lo kɛnɛ kendana la ɔlɔtɔ awɔ, ɔlɔngɔswɛlɔ awɔ wa divo ndo lɔkɛwɔ lawɔ. Anto efula mɛnyaka ditshelo diawɔ dia kɔlɔ ndo mɔnyɔlaka wanɛ wele la yoho ya lɔsɛnɔ yotshikitanyi la wɔ.1Pe 4:3, 4.

Oko weso Ɛmɛnyi wa Jehowa, sho pombaka nsukɛ atɔndɔ waki Nzambi wendana la lɔkɛwɔ la dihonga tshɛ. (Rɔm 12:9) Lo woho akɔna? L’ɔkɔmi tshɛ, sho pombaka mɛnya anto kɛnɛ ketawɔnde. Koko sho pombaka nto monga la yoho ya lɔsɛnɔ yoleki dimɛna. Ɛnyɛlɔ, etena kasɔnaso toho ta ndɔta kana ta nɔngɔsɔla divo, sho pombaka ndjambola ɔnɛ: ‘Onde ɛsɔnwɛlɔ ami mɛnyaka dia dimi sukɛka atɔndɔ wa Jehowa ko kana w’andja ɔnɛ? Onde ɔlɔtɔ kana ɔlɔngɔswɛlɔ ami wa divo mɛnyaka dia lekɔ Okristo woka Nzambi wɔma?’ Kana etena kasɔnaso filmɛ ka menda, sho kokaka ndjambola ɔnɛ: ‘Onde Jehowa ayɔngɛnangɛna filmɛ kɛnɛ? Filmɛ kakɔ sukɛka atɔndɔ wendana la lɔkɛwɔ waki onto akɔna? Onde ɔsɔnwɛlɔ ami wa tɔkɛnyɔ koka ntɛwɔla tɛdikɔ takamɔshi dia ndjakokɛ? (Os 101:3) Onde vɔ koka ntakanya ase nkumbo kami kana anto akina?’1Kɔ 10:31-33.

Lande na kele ekɔ ohomba nsukɛ atɔndɔ waki Jehowa wendana la lɔkɛwɔ? Keem’edja, Kristo Yeso ayanga ndanya wedja ndo awui wa kɔlɔ tshɛ. (Ɛzk 9:4-7) Paka wanɛ wasala lolango laki Nzambi mbayotshikala la lɔsɛnɔ. (1Jn 2:15-17) Nyɛsɔ taame atɔndɔ waki Jehowa wendana la lɔkɛwɔ woho wa wanɛ wɛna lɔkɛwɔ laso l’ɔlɔlɔ wakoke ntombola Nzambi.1Pe 2:11, 12.

Ɛsɔnwɛlɔ ami wendana la ɔlɔtɔ ndo ɔlɔngɔswɛlɔ wa divo ɛnyawɔ lo dikambo di’atɔndɔ wendana la lɔkɛwɔ wayelami?

NYENDE VIDƐO YELE L’ƆTƐ A DUI ƆNƐ: ONGA ƆNGƐNYI WA JEHOWA—PAMI ƆTƆI, WOMOTO ƆTƆI, OMA LAASƆ NYOKADIMOLE LO AMBOLA WAYELA ANƐ:

  • Lande na kele ekɔ dui dia lomba dia nsɛna lo yoho yɔtɔnɛ l’atɔndɔ waki Jehowa?

  • Lande na kahomba ambutshi ntatɛ mbetsha anawɔ atɔndɔ wa Jehowa wendana la lɔkɛwɔ etena kekewɔ tɔkɛndakɛnda?

  • Ngande wakoka ɔlɔngɔlɔngɔ kana opalanga nkimanyiya anto dia nkondja wahɔ oma lo ɔlɔlɔ wa Nzambi?