20:28, 31, 35

Dikumanyi ndeshaka, kokɛka ndo namaka ɛkɔkɔ lo mbohɔ di’ɔkɔkɔ tshɛ akasombama la dikila di’oshinga wolo dia Kristo. Akristo ngɛnangɛnaka ndo mbokaka dikumanyi ngandji, nɛ dia l’ɛnyɛlɔ ka Pɔɔlɔ vɔ ndjashaka la lolango lo wahɔ w’ɛkɔkɔ.