MATEO 19:16-30 MAKƆ 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • PAMI K’ƆNGƆNYI AMBOMBOLA DIA LƆSƐNƆ LA PONDJO

Yeso akatatetemala tenyanya Pereya lo lɔkɛndɔ lande l’otsha la Jɛrusalɛma. Ɔlɔngɔ a pami w’ɔngɔnyi akalawɔ oya le nde ndo akakusama la ntondo kande. Pami kɛsɔ aki “owandji ɔmɔtshi,” ondo akakambaka oko owandji wa shinangɔnga kɛmɔtshi kana aki ose tominadi ta laadiko t’ase Juda. Nde akambola ate: “Ombetsha w’ɔlɔlɔ, ahombami nsala dia nkita lɔsɛnɔ la pondjo?”​—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Yeso akakadimola ate: “Lande na kambelɛyɛ ɔlɔlɔ? Ndooko onto lele ɔlɔlɔ, paka onto 1, Nzambi.” Ondo ɔlɔngɔ a pami ɔsɔ akakambe la tshɛkɛta “ɔlɔlɔ” oko titrɛ kɛmɔtshi oko wakasalaka waa rabi. Kaanga mbaki Yeso ombetsha w’ɔlɔlɔ, nde akewoya pami kɛsɔ dia paka lo dikambo dia Nzambi oto mbakoka nkamba la titrɛ “Ɔlɔlɔ.”

Yeso akawotɛ ate: “Naka wɛ nangaka nkondja lɔsɛnɔ, kete tetemala nkitanyiya ɛlɛmbɛ.” Ɔnkɔnɛ, ɔlɔngɔ a pami ɔsɔ akambola ate: “Ɛlɛmbɛ akɔna?” Yeso akashile Ɛlɛmbɛ etanu oma l’Ɛlɛmbɛ dikumi, wendana la ndjaka, sala loseka, mbiva, monga ɔmɛnyi wa kashi ndo nɛmiya ambutshi. Oma laasɔ, nde akakotsha ɔlɛmbɛ okina wakaleke ohomba ate: “Langa wonyayɛ onto oko wayalangayɛ.”​—Mateo 19:17-19.

Pami kɛsɔ akakadimola ate: “Dimi kitanyiyaka ɛlɛmbɛ ɛsɔ tshɛ, ko kakɔna kambotshikalɛ?” (Mateo 19:20) Ondo nde akɔsaka dia akotshikalɛ dia nsala akambo amɔtshi w’ɛlɔlɔ, akambo wa weke wayowokimanyiya dia nkondja lɔsɛnɔ la pondjo. Lo mɛna dia nde akoke dimbola sɔ l’otema ɔtɔi, Yeso “akawoke ngandji.” (Makɔ 10:21) Koko, pami kɛsɔ aki la wekamu la ntondo kande.

Pami kɛsɔ akayashaka tshɛ lo diangɔ diande, diakɔ diakate Yeso ate: “Dikambo ɔtɔi kambokotshikalɛ: Tshɔka tosondja diangɔ diayɛ ndo sha ase wola, ko wɛ ayonga la ɔngɔnyi l’olongo, kele yaka, ondjele.” Eelo, pami kɛsɔ akakoke mbisha ase wola falanga yande wanɛ wahakoke ndjokaloyɛyɔ ko nkoma ombeki wa Yeso. Koko la kɛtshi  tshɛ, Yeso akawende woho wakandemala ndo wakandatshu la lonyangu. Ngandji kakokaka pami kɛsɔ ɔngɔnyi ande, mbuta ate ‘efula ka diangɔ’ diaki lande akodihe washo diaha nde mɛna ɔngɔnyi wa mɛtɛ. (Makɔ 10:21, 22) Yeso akate ate: “Ayonga wolo dia akanga w’ɛngɔnyi mbɔtɔ lo Diolelo dia Nzambi!”​—Luka 18:24.

Ambeki wakambe oma l’ɛtɛkɛta ɛsɔ ndo oma lo kɛnɛ kakayokotsha Yeso ate: “Wɔtwɛlɔ wa kanga ɔngɔnyi lo Diolelo dia Nzambi ekɔ oko mponda mbɔtɔ lo wosho wa ntɛdi.” Dui sɔ diakatshutshuya ambeki dia mimbola ɔnɛ: “Laasɔ, onto akɔna ayokoka shimbamɛ na?” Ko onde nshimbamɛ ekɔ dui dia wolo efula diahakoke onto kotsha kɛnɛ kalɔmbama? Yeso akawaende tɛɛ ndo akakadimola ate: “Akambo wele anto hawokoke nsala, Nzambi kokaka mbasala.”​—Luka 18:25-27.

Petero akɛnya dia vɔ wakasale ɔsɔnwɛlɔ wotshikitanyi la w’ɔlɔngɔ a pami w’ɔngɔnyi ɔsɔ lo mbuta ate: “Eenda, sho takatshike diangɔ diaso tshɛ ndo takakoyele, kakɔna mɛtɛ kayotokondja?” Yeso akɛnya difuto di’ekomelo diayowokondja oma lo ɔsɔnwɛlɔ awɔ wa dimɛna ate: “Lo mɛtɛ kanyotɛmi nte, l’etena kayetɛma diangɔ tshɛ eyoyo, etena kayodjasɛ Ɔna onto lo kiti kande ka lowandji ka lotombo, nyu wanɛ wakandjele nyayodjasɛ ndo nyu lo kiti ya lowandji 12 ndo nyayolombosha waoho 12 w’Isariyɛlɛ.”​—Mateo 19:27, 28.

Mbokɛmaka hwe dia Yeso akakanyiyaka dia nshi yayaye ya la nkɛtɛ etena kayetɛma diangɔ eyoyo woho wakidiɔ lo ekambɔ k’Ɛdɛna. Petero ndo ambeki akina wayolongola difuto diawɔ lo mbolɛ kaamɛ la Yeso lo Paradiso kɛsɔ ka la nkɛtɛ, difuto dioleki mɛtɛ la fwa kɛnɛ tshɛ kakokawɔ shisha!

Koko, aha paka lo nshi yayaye tsho mbayowolongola difuto diakɔ. Ambeki ande wekɔ lo nkondja ɛlɔlɔ ɛmɔtshi oma ko kakianɛ. Yeso akate ate: “Ndooko onto lakatshike luudu, wadi, anango, ambutshi kana ana l’ɔtɛ wa Diolelo dia Nzambi lahatokondja mbala efula l’etena kɛnɛ ndo lo dikongɛ di’akambo diayaye lɔsɛnɔ la pondjo.”​—Luka 18:29, 30.

Eelo, dihole tshɛ diatshɔ ambeki ande, vɔ wayɛna ngandji kawaoka asekawɔ atɛmɔdi wele kaamɛ lawɔ koleki kaanga ngandji kele lam’asa ase nkumbo. Lonyangu ko, mɛnamaka dia owandji w’ɔngɔnyi ɔsɔ ayoshisha ɔtshɔkɔ ɔsɔ kaamɛ ndo difuto dia lɔsɛnɔ lo Dilole dia l’olongo dia Nzambi.

Yeso akakotsha ate: “Koko anto efula wele la ntondo wayonga l’ɔkɔngɔ ndo wanɛ wele l’ɔkɔngɔ wayonga la ntondo.” (Mateo 19:30) Akandalange mbuta?

Owandji w’ɔngɔnyi ɔsɔ ekɔ l’atei wa wanɛ “wele la ntondo,” lo woho wewɔ ɛnɔmbɔdi w’ase Juda. Oko wakandakitanyiyaka ɛlɛmbɛ wa Nzambi, akɛnama dia nde akakoke kambɛ Nzambi ndo nsala akambo efula w’amɛna. Koko nde ekɔ lo mbetsha ɔngɔnyi ndo diangɔ diele lande la ntondo ka dui dikina tshɛ lo lɔsɛnɔ lande. Lo yoho yotshikitanyi, anto k’anto wa lo wodja wakɛnaka dia wetshelo wa Yeso wekɔ akambo wa mɛtɛ ndo mboka katɔla lo lɔsɛnɔ. Vɔ koka mbɔsama oko “wanɛ wele l’ɔkɔngɔ,” koko vɔ wekɔ lo nkoma kakianɛ wanɛ “wele la ntondo.” Vɔ koka la nongamɛ dia mbidjasɛ lo kiti ya lowandji kaamɛ la Yeso ndo mbolɛ lo Paradiso ka la nkɛtɛ.