1, 2. Lende akokaso ntana ekokelo ɛlɔ kɛnɛ?

OHƆSA dia wɛ ekɔ lo takɛndakɛnda lo mboka wonya wapɛpa lɔpɛpɛ la wolo efula. Olongo waya odima tshududu, angadimu wambotatɛ ndo ndjadi yowalɛwalɛ. Kem’edja mvula ngembe kɔlɔ. Wɛ ekɔ lo talawɔ dia ntana dihole dia ndjashɛ. Ande ɔlɔ wayoyoka etena kayoyotana dihole di’ekokelo ndo dia womu lee!

2 Tekɔ lo nsɛna lo tena dia ngasɔ ɛlɔ kɛnɛ. Awui wa l’andja ɔnɛ wekɔ lo taleke ntshɔ otsha lo kɔlɔ. Wɛ mbeyaka ndjambola wate: ‘Le nde akokami ntana ekokelo?’ Omembi w’esambo wa lo Bible akafunde ate: “Dimi layotɛ Jehowa nte: ‘Wɛ kele eshamelo kami ndo longele lami, Nzambi kami kayaɛkɛmi le nde.’” (Osambo 91:2) Eelo, Jehowa kokaka tokimanyiya l’ekakatanu wele la so kakianɛ ndo nde toshaka elongamelo ka diambo kendana la nshi yayaye.

3. Ngande wakokaso mbetɛ Jehowa eshamelo kaso?

3 Ngande wakoka Jehowa tokokɛ? Nde koka tokimanyiya dia ndɔshana l’okakatanu tshɛ wele la so ndo nde ndeka onto tshɛ lakoka nyanga dia tosalɛ kɔlɔ wolo la fwa. Oyadi kaanga dui dimɔtshi dia kɔlɔ diambotokomɛ ɛlɔ, sho koka monga l’eshikikelo dia Jehowa ayɔlɔngɔsɔla kɔlɔ tshɛ kakatokomɛ lo nshi yayaye. Bible tokeketshaka ɔnɛ: “Nyotshikale lo ngandji ka Nzambi.” (Judɛ 21) Sho pombaka ntshikala suke la Jehowa dia nde tokimanyiya lo tena dia paa. Ko ngande wakokaso nsala dui sɔ?

ƐNYA LOWANDO LO NGANDJI KA NZAMBI

4, 5. Ngande wakatɛnya Jehowa ngandji katokande?

4 Dia ntshikala lo ngandji ka Jehowa, sho pombaka  nshihodia woho wakandatoke ngandji. Ohokanyiya kɛnɛ tshɛ kakatosalɛ Jehowa. Nde akatosha nkɛtɛ k’olangala efula ndo koludi l’esongo w’amɛna ndo la waa nyama. Nde toshaka nto mbo ya ndɛ y’amɛna ya ndɛ ndo ashi wa pudipudi wa nnɔ. Lo Bible, Jehowa akatetsha lokombo lande ndo waonga ande wa diambo. Kɛnɛ koleki tshɛ ele, nde akatɛnya ngandji katokande lam’akandatome Ɔnande la ngandji, Yeso la nkɛtɛ dia ndjokimɔ lɔsɛnɔ lande dikambo diaso. (Joani 3:16) Ndo l’ɔtɛ w’olambo ɔsɔ, tekɔ l’elongamelo ka diambo kendana la nshi yayaye.

5 Jehowa akashikikɛ Diolelo dia Mɛsiya, mbuta ate lowandji la l’olongo layanga nkomiya asui tshɛ kem’edja. Diolelo sɔ diayetɛ nkɛtɛ paradiso, lɛnɛ ayɔsɛnaka onto tshɛ lo wɔladi ndo l’ɔngɛnɔngɛnɔ wa pondjo pondjo. (Osambo 37:29) Yoho nkina yakatɛnya Jehowa ngandji katokande ele lo tetsha woho wakokaso nsɛna yoho ya lɔsɛnɔ yoleki tshɛ dimɛna kakianɛ. Nde totɛka nto dia sho mbɔlɔmba ndo nde mongaka nshi tshɛ suke dia mpokamɛ alɔmbɛlɔ aso. Jehowa akɛnya hwe ngandji kande otsha le onto tshɛ la l’atei aso.

6. Ngande wakokayɛ mɛnya lowando layɛ lo ngandji kakakoke Jehowa?

6 Ngande wakokayɛ mɛnya lowando layɛ lo ngandji ka Jehowa? Ɛnyande dia wɛ ekɔ la lowando lo kɛnɛ tshɛ kakandakosalɛ. Lonyangu ko, anto efula ɛlɔ kɛnɛ bu la lowando. Ngasɔ mbakidiɔ ndo lo nshi yaki Yeso la nkɛtɛ. Lo diaaso dimɔtshi, Yeso akakɔnɔya akanga wa sudi dikumi, koko ɔtɔi oto mbakawoke losaka. (Luka 17:12-17) Sho nangaka mbokoya pami kakoke Yeso losaka. Sho nangaka mbokaka Jehowa losaka nshi tshɛ.

7. Lo yɛdikɔ yakɔna yahombaso nanga Jehowa?

7 Sho lawɔ pombaka mɛnya ngandji kokaso Jehowa. Yeso akatɛ ambeki ande dia vɔ pombaka nanga Jehowa l’otema awɔ tshɛ, la anima awɔ tshɛ ndo la yimba yawɔ tshɛ. (Adia Mateo 22:37.) Dui sɔ alembetshiyadiɔ?

8, 9. Ngande wakokaso mɛnya Jehowa dia sho mbookaka ngandji?

 8 Onde mbuta tsho di’ɔnɛ sho nangaka Jehowa kete ambokoka? Ndooko. Naka sho nangaka Jehowa l’otema aso tshɛ, la anima aso ndo la yimba yaso, kete tayɛnya ngandji kawokaso oma lo etsha aso. (Mateo 7:16-20) Bible tetshaka hwe dia naka sho mbokaka Nzambi ngandji, kete tayokitanyiya wadjango ande. Onde dui sɔ diekɔ wolo? Ndooko, nɛ dia ‘ɛlɛmbɛ wa Jehowa bu wotsho.’—Adia 1 Joani 5:3.

9 Etena kakitanyiyaso Jehowa, sho mongaka la lɔsɛnɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ ndo l’ɔlɔ. (Isaya 48:17, 18) Ko kakɔna kayotokimanyiya dia ntshikala suke la Jehowa? Nyɛsɔ tende.

NYOMOLEKA NDJASUKANYA LA JEHOWA

10. Lande na kahombayɛ ntetemala mbeka akambo wendana la Jehowa?

10 Ngande wakayakome ɔngɛnyi wa Jehowa? Lo wekelo ayɛ wa Bible, wɛ akaleke mbeya Jehowa ndo akɔtɔ lɔngɛnyi la nde. Lɔngɛnyi lɔsɔ lekɔ oko dja yakombolayɛ dia yɔ ntetemala la mpɛta. Oko wele ohomba wa nkunyi dia dja ntetemala la mpɛta, wɛ pombaka ntetemala mbeka akambo wendana la Jehowa dia lɔngɛnyi lanyu ntetemala monga wolo.—Tokedi 2:1-5.

L’ɛnyɛlɔ ka dja, ngandji kokayɛ Jehowa kekɔ l’ohomba wa nkunyi dia tɔ ntetemala mpɛta

11. Ngande wayonanda wetshelo wa lo Bible otema ayɛ?

11 Oko watetemalayɛ mbeka Bible, wɛ ayeka akambo wayonanda mɛtɛ otema ayɛ. Tende woho wakayaoke ambeki wa Yeso ahende etena kakandaalembetshiyaka prɔfɛsiya ya lo Bible. Vɔ wakate vate: “Onde etema aso hawonandemi efula etena kakandayasawolaka la so lo mboka, lam’akandayatodiholɛka Afundelo dimɛna?”—Luka 24:32.

12, 13. a) Kakɔna kakoka komɛ ngandji kokaso Nzambi? b) Ngande wakokaso ntetemala mpɛtshahɛtsha ngandji kokaso Jehowa?

12 Oko wakanandema etema w’ambeki wa Yeso etena kakawashihodia Afundelo, ndo wɛ lawɔ akanandema la  wangasanu akɔ waamɛ etena kakayashihodia Bible. Dui sɔ diakakokimanyiya dia wɛ mbeya Jehowa ndo mbooka ngandji. Wɛ hakombola dia ngandji kɛsɔ mbɔla.—Mateo 24:12.

13 Kam’akomayɛ ɔngɛnyi wa Nzambi, wɛ pombaka nsala la wolo dia lɔngɛnyi lanyu ntetemala monga wolo. Wɛ pombaka ntetemala la mbeka akambo wendana la nde ndo wendana la Yeso ndo kanaka yimba lo kɛnɛ kendana la kɛnɛ kekayɛ ndo woho wakokayɛ nkamba la tɔ lo lɔsɛnɔ layɛ. (Joani 17:3) Etena kadiayɛ kana kekayɛ Bible yambola ɔnɛ: ‘Wetshelo akɔna wakondjami oma l’awui anɛ lo dikambo dia Jehowa Nzambi? La nde na kahombami mbolanga l’otema ami tshɛ ndo la anima ami tshɛ?’—1 Timɔte 4:15.

14. Ngande watokimanyiya dɔmbɛlɔ dia ngandji kokaso Jehowa ntetemala monga wolo?

14 Etena kongayɛ l’ɔngɛnyi w’oshika, wɛ sawolaka la nde mbala la mbala ndo dui sɔ salaka dia lɔngɛnyi lanyu  ntetemala monga wolo. Woho akɔ waamɛ mbele, etena kasawolaso la Jehowa mbala la mbala lo dɔmbɛlɔ, dui sɔ salaka dia ngandji kawokaso ntetemala monga wolo. (Adia 1 Tɛsalɔnika 5:17.) Dɔmbɛlɔ ekɔ woshasha wa diambo w’oma le Shɛso lele l’olongo. Sho pombaka mbotɛka mbala tshɛ kɛnɛ kele l’otema aso. (Osambo 62:8) Hatohombe kalolɛka alɔmbɛlɔ wakatakimɛ l’ɔtɛ, koko sho pombaka mbotɛ ehomba aso. Eelo, naka sho ntetemala mbeka Bible ndo nsala alɔmbɛlɔ w’oma k’ɛse otema, kete ngandji kokaso Jehowa kayotetemala monga wolo.

EWOYAKA ANTO AKINA AKAMBO WENDANA LA JEHOWA

15, 16. Ngande wɔsayɛ olimu w’esambishelo?

15 Naka talanga ntshikala suke la Jehowa, kete sho pombaka nto mbewoyaka anto akina akambo wendana la mbetawɔ kaso. Mbewoya anto akina akambo wendana la Jehowa ekɔ diɛsɛ dia diambo efula. (Luka 1:74) Ndo ɔsɔ ekɔ ɔkɛndɛ wakasha Yeso Akristo wa mɛtɛ tshɛ. Onto tshɛ la l’atei aso pombaka nsambisha lokumu l’ɔlɔlɔ la Diolelo. Onde wɛ ambotatɛka nsala dui sɔ?—Mateo 24:14; 28:19, 20.

16 Ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ akɔsaka olimu w’esambishelo oko ɛngɔ ka dimɛna efula; nde akawelɛ ɔnɛ: ‘Ɛngɔ ka nɛmɔ.’ (2 Kɔrɛtɔ 4:7) Mbewoya anto akambo wendana la Jehowa ndo sangwelo diande ekɔ olimu woleki tshɛ ohomba wakokayɛ nkamba. Vɔ wekɔ yoho ya kambɛ Jehowa ndo nde mbɔsaka la nɛmɔ kɛnɛ kasalayɛ lo dikambo diande. (Hɛbɛru 6:10) Nsambisha koka nto monga la wahɔ le yɛ ndo le wanɛ wakohokamɛ nɛ dia wɛ ekɔ lo nkimanyiya anto akina ndo wɛmɛ ekɔ lo ndjakimanyiya dia ndjasukanya la Jehowa ndo dia nkondja lɔsɛnɔ la pondjo. (Adia  1 Kɔrɛtɔ 15:58.) Onde ekɔ olimu okina laadiko dia wɔsɔ wakoka kosha ɔngɛnɔngɛnɔ woleki?

17. Lande na kele olimu w’esambishelo pombaka kambema la shamanya?

17 Olimu w’esambishelo ekɔ olimu wahomba kambema la shamanya. Sho pombaka “sambisha ɔtɛkɛta,” ndo sho pombaka “salaka dui sɔ la shamanya.” (2 Timɔte 4:2) Anto wekɔ l’ohomba wa mbeka awui wendana la Diolelo diaki Nzambi. Bible mbutaka ɔnɛ: “Lushi la woke la Jehowa laya suke! Lɔ laya suke ndo lekɔ lo ndjasukana esadi esadi!” Ekomelo “hatotshimbatshimba!” (Zɛfaniya 1:14; Habakuka 2:3) Eelo, kem’edja, Jehowa ayanga ndanya andja wa kɔlɔ waki Satana. La ntondo ka dui sɔ salema, anto wekɔ l’ohomba wa ɔhɛmwɛlɔ dia vɔ nsɔna dia kambɛ Jehowa.

18. Lande na kahombaso ntɛmɔla Jehowa kaamɛ l’Akristo akina wa mɛtɛ?

18 Jehowa nangaka dia sho mbɔɔtɛmɔla kaamɛ l’Akristo wa mɛtɛ akina. Bible mbutaka ɔnɛ: “Nyɛsɔ todjanake yimba dia tshutshuyana lo ngandji ndo lo etsha w’ɛlɔlɔ, tatotshikake sanganaka kaamɛ oko wele mbekelo k’anto amɔtshi, koko tokeketshanake lam’asaso ndo toleke nsala dikambo sɔ oko wɛnanyu dia lushi lakɔ laya suke.” (Hɛbɛru 10:24, 25) Sho pombaka nsala tshɛ kakokaso nsala dia mbɔtɔka lo nsanganya tshɛ. Nsanganya toshaka diaaso dia keketshana lam’asaso.

19. Kakɔna kakoka tokimanyiya dia mboka anangɛso l’akadiyɛso w’Akristo ngandji?

19 Etena kɔtɔyɛ lo nsanganya, wɛ ayotana angɛnyi w’amɛna wayokokimanyiya dia ntɛmɔla Jehowa. Wɛ ayohomana la anangɛso l’akadiyɛso wotshikitanyi wele oko wɛ, wekɔ lo nsala tshɛ kakokawɔ nsala dia mbɔtɛmɔla. Ndo oko wɛ, vɔ wekɔ anto wele bu kokele ndo vɔ salaka munga. Etena kayowokosalɛ kɔlɔ, ongaka suke dia mbadimanyiya. (Adia Kɔlɔsayi 3:13.) Kaka tena tshɛ washo lo waonga w’amɛna wa ananyɔ ndo akadiyɛyɛ w’Akristo,  nɛ dia nsala ngasɔ, ayokokimanyiya dia mbaoka ngandji ndo dia wɛ ndeka sukana la Jehowa.

LƆSƐNƆ L’OSHIKA

20, 21. Elɛwɔ “lɔsɛnɔ l’oshika”?

20 Jehowa nangaka di’angɛnyi ande tshɛ monga la lɔsɛnɔ loleki tshɛ dimɛna. Bible tetshaka dia lɔsɛnɔ laso la lo nshi yayaye layotshikitana tshɛ lo tshɛ la lɔsɛnɔ lele la so ɛlɔ kɛnɛ.

Jehowa nangaka dia wɛ monga la “lɔsɛnɔ l’oshika.” Onde wɛ ayolikondja?

21 Lo nshi yayaye, tayɔsɛna pondjo pondjo, aha ɛnɔnyi 70 kana 80 eto. Tayokondja “lɔsɛnɔ la pondjo” tele la yonge ya kokele, lo wɔladi ndo l’ɔngɛnɔngɛnɔ lo paradiso ka dimɛna efula. Kɛsɔ kelɛ Bible “lɔsɛnɔ l’oshika.” Jehowa ndakaka dia tosha lɔsɛnɔ lɔsɔ l’oshika, koko sho pombaka nsala kɛnɛ tshɛ kakokaso nsala kakianɛ dia “nkukutɛ” lɔsɛnɔ lakɔ.—1 Timɔte 6:12, 19.

22. a) Ngande wakokaso “nkukutɛ lɔsɛnɔ l’oshika”? b) Lande na kahatakoke lo shoamɛ nkondja lɔsɛnɔ la pondjo?

22 Ngande wakokaso “nkukutɛ lɔsɛnɔ l’oshika”? Sho pombaka “nsala kɛnɛ kele ɔlɔlɔ” ndo “monga ɛngɔnyi lo etsha w’ɛlɔlɔ.” (1 Timɔte 6:18) Dui sɔ nembetshiyaka dia sho pombaka kambaka la kɛnɛ kekaso oma lo Bible. Koko, hatotokondja lɔsɛnɔ l’oshika oma lo welo aso hita. Hatokokaki pondjo likondja lo shoamɛ. Ɔsɔ ekɔ woshasha wa la lolango w’oma le Jehowa otsha le ekambi ande wa kɔlamelo, ɛnyɛlɔ ka ‘ɔlɔlɔ ande waheyama mbɛdika.’ (Rɔmɔ 5:15) Shɛso lele l’olongo nangaka mɛtɛ dia mbisha ekambi ande wa kɔlamelo woshasha ɔsɔ.

23. Lande na kahombayɛ nsala ɛsɔnwɛlɔ w’amɛna oma ko kakianɛ?

23 Yambola wate: ‘Onde lekɔ lo ntɛmɔla Nzambi woho wetawɔnde?’ Naka wɛ ambɛna dia wɛ pombaka nsala etshikitanu ɛmɔtshi, kete salawɔ. Etena kayaɛkɛso le Jehowa ndo kasalaso kɛnɛ tshɛ kakokaso nsala dia mbokitanyiya, Jehowa ayoyala eshamelo kaso. Nde ayokokɛ ekambi ande wa kɔlamelo lo nshi y’ekomelo k’andja wa  kɔlɔ waki Satana. Oma laasɔ, Jehowa ayoyashikikɛ dia sho nsɛna lo paradiso pondjo pondjo oko wakandalake. Eelo, wɛ koka monga la lɔsɛnɔ l’oshika naka wɛ nsala ɛsɔnwɛlɔ w’amɛna oma ko kakianɛ!