1 Tɛsalɔnika 2:7, 8

LO TSHENA PE: Tɛkɛta la nsaki tshɛ ndo ɛnya ampokami ayɛ dia wɛ mbaokaka ngandji ndo nangaka mbakimanyiya.

WOHO WA NSALA DUI SƆ:

  • Kanyiya dikambo di’ampokami ayɛ. Lɔngɔsɔla otema ayɛ lo mbohɔka ekakatanu wele la wɔ. Sala la wolo dia nkanyiya woho wayaokawɔ.

  • Sɔna ɛtɛkɛta ayɛ dimɛna. Yanga dia nkeketsha, nsamba ndo nyomosha ampokami ayɛ wolo. Ewɔ ɛtɛkɛta wakoka mbanyangiya tshanana ndo tɔtɛkɛtake kɔlɔ lo dikambo di’anto wele bu la mbetawɔ le Jehowa kana lo dikambo dia kɛnɛ ketawɔwɔ.

  • Ɛnya dia wɛ ndjashaka le wɔ. La dui dioludi la ngandji ndo lo nkamba la tɔjɛstɛ t’amɛna, ɛnya dia wɛ ndjashaka le wɔ. Djaka yimba efula l’ɛnamelo k’elungi kayɛ; mɔnamɔnaka mbala la mbala.