Naka wɛ ekɔ lo mbeka Bible la Ɔmɛnyi wa Jehowa ɔmɔtshi, kete ondo wɛ nɔngɔsɔlaka wekelo tshɛ la ntondo. Dia wɛ ndeka nkondja wahɔ, ekɔ ohomba dia wɛ nsala woho akɔ wâmɛ la ntondo ka mbɔtɔ lo losanganya lɔmɔtshi la l’etshumanelo. Tayokondja etombelo w’amɛna, naka sho monga l’ekongelo ka dimɛna ka nɔngɔsɔlaka nsanganya.

Shikikɛ etena ndo dihole diahombayɛ mbeka. Etena kakɔna kakokayɛ ndeka ndjasha? Onde la pindju k’efula, la ntondo ka wɛ ntatɛ nkamba olimu kana l’otsho l’ɔkɔngɔ w’ana ntshɔ dia tolala? Naka wɛ hakoke mbeka l’etena k’otale, shikikɛ lofulo la wenya wakokayɛ mbeka ndo tetawɔke dia dui dimɔtshi kodjɛ wekamu. Yanga dihole dia ki ndo nya ɛngɔ tshɛ kakoka kekola yimba lo nima aradiyo, televiziɔ ndo telefɔnɛ. Nɔmbaka la ntondo ka wekelo ayokokimanyiya dia wɛ mbohɛ ekiyanu wa lo lushi woho wa wɛ ndjasha l’Ɔtɛkɛta wa Nzambi.​—Filipi 4:6, 7.

Ekɛ eshidi ndo yalɔngɔsɔla dia tosha kɔmatɛrɛ. Ntatɛ nshihodia lokanyi la tshɛ la lo sawo. Kana yimba lo kɛnɛ kendana l’ɔtɛ a dui wa sawo kana wa tshapita, enda woho wɔtɔnɛ ɛtɛ w’awui wahɔnyi la ɔtɛ wa sawo, sɛdingola esato tshɛ ndo vusola ambola watɔtɔmiya awui woleki ohomba. Oma lâsɔ, adia odingɔ tshɛ ndo yanga okadimwelo lo dimbola di’odingɔ. Yanga ndo adia avɛsa woshilami ndo kana yimba woho wasukɛwɔ awui wekayɛ. (Etsha 17:11) Naka wɛ amboshola okadimwelo, kete ekɛ oshidi kana dja djembetelo lo tɔtɛkɛta t’ohomba ndo lo ditelo dia l’odingɔ diayokokimanyiya dia wɛ mbohɔ okadimwelo akɔ. Oma lâsɔ, etena keyɛ lo losanganya, wɛ kokaka memɛ lonya naka wɛ nangaka dia mbisha kɔmatɛrɛ ka lo tshena pe l’ɛtɛkɛta ayɛ hita.

Naka wɛ nɔngɔsɔlaka asawo wakɛtshanyema lomingu tshɛ lo nsanganya, kete wɛ ayokotshaka tokanyi t’eyoyo lo “eumbelu” kayɛ ka ewo ka lo Bible.​—Mateu 13:51, 52.

  • Ekongelo kakɔna kahombayɛ monga la tɔ dia nɔngɔsɔlaka nsanganya?

  • Ngande wakokayɛ ndjalɔngɔsɔla dia tosha kɔmatɛrɛ lo nsanganya?