Danemark

Taïwan

Vénézuéla

Inde

Onde wɛ mbeyaka Ɛmɛnyi wa Jehowa ɛmɔtshi? Mbeyaka monga ko amɔtshi l’atei aso wekɔ asukanyi ayɛ, asekayɛ wa l’olimu kana wa la kalasa. Kana mbala mɔtshi tambosawolaka la yɛ awui wa lo Bible. Waa na mɛtɛ weso, ndo lande na kewoyaso anto dietawɔ diaso lo sɛkɛ?

Sho tekɔ anto k’anto. Sho ndja oma l’ahole wotshikitanyi ndo tekɔ la nsɛnɔ yotshikitanyi. Amɔtshi l’atei aso waki l’ɛtɛmwɛlɔ wotshikitanyi ndo komonga la mbetawɔ le Nzambi. Koko, la ntondo ka sho ndjokoma Ɛmɛnyi wa Jehowa, sho tshɛ takayatshungwɛ etena ka nsɛdingola la yambalo tshɛ wetshelo wa lo Bible. (Etsha 17:11) Taketawɔ kɛnɛ kakawatetsha ndo oma lâsɔ, shamɛ takɔshi yɛdikɔ ya ntɛmɔla Jehowa Nzambi.

Tekɔ lo nkondja wahɔ oma lo wekelo wa Bible. Oko anto akina tshɛ, sho lawɔ pombaka ndɔshana l’ekakatanu ndo la wɛɔdu aso hita. Koko, lo nsala la wolo dia nkamba l’atɔndɔ wa lo Bible lo lɔsɛnɔ laso la lushi la lushi, tambɛna woho wambolowanyema nsɛnɔ yaso. (Osambu 128:1, 2) Ɔsɔ ekɔ ɔkɔkɔ ɔmɔtshi wɛnya lande na kasambishaso anto akina awui w’amɛna wamboteka oma lo Bible.

Sho sɛnaka lo yoho yɔtɔnɛ l’ɛlɛmbɛ waki Nzambi. Oko wadietsha Bible, ɛlɛmbɛ ɛsɔ tokimanyiyaka dia sho monga l’ɔngɛnɔngɛnɔ, nɛmiya anto akina ndo monga la waonga wele oko, losembwe la kɛtshi. Vɔ tokimanyiyaka nto dia monga l’alemba w’amɛna ndo anto w’eshika lo tshunda. Vɔ kimanyiyaka ase nkumbo dia monga kâmɛ ndo la lɔkɛwɔ l’ɔlɔlɔ. Oko weso l’eshikikelo dia ‘Nzambi kema la shɔnɔdi,’ tekɔ lo ndjaoka dia taya lo nkumbo ka lo nyuma k’onto l’ɔnango ka l’andja w’otondo, lɛnɛ ele diatɔnelo dioye oma lo nkoho y’alemba ndo awui wa pɔlitikɛ diaya bu. Kânga mbeso anto k’anto, tekɔ lo nkenga wodja wa lânde.​—Etsha 4:13; 10:34, 35.

  • Awui akɔna wafɔna Ɛmɛnyi wa Jehowa l’anto akina?

  • Ɛlɛmbɛ akɔna wambeka Ɛmɛnyi wa Jehowa oma lo wekelo wa Bible?