Ano ang gagawin mo kung nadaraig ka ng kalungkutan?