Alamin kung paano mo makukuha ang pagtitiwala ng mga magulang mo at kung ano ang gagawin mo para maging mas malaya ka.