Ang kailangan mo: Kakayahang makipag-usap

Napakalaking tulong ang pag-uusap para

  • maunawaan ka ng iba.

  • maunawaan mo kung bakit hindi ka laging napagbibigyan.

Kung ayaw mong ituring kang parang bata, huwag kang maging asal-bata kapag nakikipag-usap. Paano mo ito gagawin?

Matutong magpigil. Mahalagang magpigil sa sarili kapag nakikipag-usap. Sinasabi ng Bibliya: “Inilalabas ng hangal ang kaniyang buong espiritu, ngunit siyang marunong ay nagpapanatili nitong mahinahon hanggang sa huli.Kawikaan 29:11.

Ang punto? Huwag kang magreklamo, magmukmok, magbagsak ng pinto, o magdabog. Kung ganiyan ang gagawin mo, imbes na payagan ka sa gusto mong mangyari, baka lalo ka lang nilang higpitan.

Isipin ang motibo ng iyong mga magulang. Halimbawa: Paano kung alanganin ang mga magulang mo na pahintulutan kang pumunta sa isang parti? Sa halip na makipagtalo, puwede mo silang tanungin:

“Papayagan n’yo ba ako sakaling magsama ako ng isang kaibigang may-gulang at mapagkakatiwalaan?”

Hindi man sila pumayag sa iyong mungkahi, baka makaisip ka ng mas magandang opsyon kung uunawain mo ang dahilan ng kanilang pag-aalala.

Ang pagsunod sa iyong mga magulang ay gaya ng obligasyong magbayad ng utang sa bangko—kapag hindi ka pumapalya sa iyong obligasyon, lálaki ang tiwala nila sa iyo

Ipakita mong mapagkakatiwalaan ka. Gamitin nating ilustrasyon ang isang taong umutang sa bangko. Kung hindi siya pumapalya sa obligasyon niyang magbayad sa takdang panahon, magtitiwala sa kaniya ang bangko at baka makautang pa nga siya nang mas malaki sa hinaharap.

Ganiyan din sa bahay. Obligasyon mong sumunod sa iyong mga magulang. Kaya kung lagi mo silang binibigo, huwag kang magtaka kung mabawasan o tuluyan nang mawala ang tiwala sa iyo ng mga magulang mo.

Sa kabilang banda, kung ipinapakita mong responsable ka—kahit sa maliliit na bagay—malamang na higit kang pagtitiwalaan ng mga magulang mo.