Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Paano Makakatulong sa Akin ang Bibliya?—Bahagi 2: Kung Paano Mag-e-enjoy sa Pagbabasa ng Bibliya

Paano Makakatulong sa Akin ang Bibliya?—Bahagi 2: Kung Paano Mag-e-enjoy sa Pagbabasa ng Bibliya

“Puwedeng maging boring ang Bibliya,” ang sabi ng tin-edyer na si Will, “kung hindi mo alam ang tamang paraan ng pagbabasa nito.”

Gusto mo bang malaman ang sekreto kung paano mag-e-enjoy sa pagbabasa ng Bibliya? Makakatulong sa iyo ang artikulong ito.

 Bigyang-buhay ang Kasulatan

Damhin ang binabasa mo. Puwede mong gawin ang mga ito:

 1. Pumili ng isang ulat sa Bibliya na gusto mong pag-aralan. Puwede kang pumili ng isang pangyayari o isang bahagi mula sa Ebanghelyo, o isang ulat mula sa Pagbabasa ng Bibliya—Audio Drama na nasa jw.org/tl.

 2. Basahin ang ulat. Puwede mo itong basahin nang mag-isa, o basahin nang malakas kasama ang mga kaibigan o kapamilya mo. May magbabasa bilang tagapaglahad at ang iba naman ay magbabasa ng mga bahagi ng mga karakter.

 3. Subukan ang isa o higit pa sa sumusunod:

  • Idrowing ang ulat. O magdrowing ng storyboard—simpleng mga larawan na nagpapakita ng sunod-sunod na mga pangyayari. Gawan ito ng kapsiyon na nagsasabi kung ano ang nangyayari sa bawat eksena.

  • Magdrowing ng dayagram. Halimbawa, habang binabasa mo ang tungkol sa isang tapat na karakter, ikonekta ang mga katangian at mga ginawa niya sa mga pagpapalang tinanggap niya.

  • Gawing balita ang ulat. Ireport ang pangyayari mula sa iba’t ibang anggulo, at interbyuhin ang mga pangunahing tauhan at mga saksi.

  • Kung may isang karakter na gumawa ng maling desisyon, mag-isip ng ibang katapusan ng istorya. Halimbawa, pag-isipan ang tungkol sa pagkakaila ni Pedro kay Jesus. (Marcos 14:66-72) Ano kaya ang magandang ginawa sana ni Pedro?

  • Kung gusto mong sumulat ng kuwento, gumawa ng sarili mong istorya batay sa isang ulat ng Bibliya. Isama doon ang mga aral na matututuhan mula sa ulat.—Roma 15:4.

   Puwede mong bigyang-buhay ang Bibliya!

 Mag-research!

Kung susuriin mo ang mga detalye, may matutuklasan kang mga aral sa isang ulat. Kung minsan, mahalaga kahit ang isa o dalawang salita lang sa isang ulat ng Bibliya.

Halimbawa, ihambing ang Mateo 28:7 sa Marcos 16:7.

 •   Bakit isinama ni Marcos ang detalye na malapit nang magpakita si Jesus sa mga alagad at “kay Pedro”?

 • Clue: Hindi nakita ni Marcos ang mga pangyayaring ito; lumilitaw na nakuha niya ang impormasyon kay Pedro.

 • Aral: Bakit nakatulong kay Pedro nang malaman niyang gusto siyang makita ulit ni Jesus? (Marcos 14:66-72) Paano pinatunayan ni Jesus na tunay na kaibigan siya ni Pedro? Paano ka magiging isang tunay na kaibigan gaya ni Jesus?

Kung bibigyang-buhay mo ang Kasulatan at ire-research ang mga detalye, mag-e-enjoy ka sa pagbabasa ng Bibliya!