Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 3: Ano’ng Pumipigil sa Akin?

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 3: Ano’ng Pumipigil sa Akin?

 Paano kung makagawa ako ng malubhang pagkakamali pagkatapos kong magpabautismo?

 Bakit may ganiyang pag-aalala? Baka may kilala kang nakagawa ng malubhang pagkakamali at kinailangan siyang alisin sa kongregasyon. (1 Corinto 5:11-13) Kaya nag-aalala ka na baka mangyari din iyan sa iyo.

 “No’ng pinag-iisipan kong magpabautismo, takot na takot ako na baka may magawa akong mali. Siguradong malaking kahihiyan ’yon sa mga magulang ko.”—Rebekah.

 Sabi ng Bibliya: “Iwan ng masama ang landas niya . . . Manumbalik siya kay Jehova, na maaawa sa kaniya, sa ating Diyos, dahil magpapatawad siya nang lubusan.”—Isaias 55:7.

 Pag-isipan ito: Totoo, inaalis sa kongregasyon ang mga nagkasala na hindi nagsisisi. Pero nagpapakita ng awa si Jehova sa mga mapagpakumbabang nagsisisi at handang magbago.—Awit 103:13, 14; 2 Corinto 7:11.

 Isa pa, kahit hindi ka perpekto, malalabanan mo ang tukso sa tulong ni Jehova. (1 Corinto 10:13) Sino ba ang nagdedesisyon sa gagawin mo? Ikaw, o ang ibang tao?

 “Natatakot akong magkasala pagkatapos ng bautismo ko, pero naisip ko na isang malaking pagkakamali kung hindi ako magpapabautismo. Na-realize ko na hindi ako dapat magpapigil sa mga bagay na iniisip kong baka mangyari.”—Karen.

 Tandaan: Nasa iyo rin naman kung pipiliin mong huwag gumawa ng malubhang pagkakamali—gaya ng ginagawa ng karamihan sa mga lingkod ni Jehova.—Filipos 2:12.

 Baka makatulong ito: Basahin ang “Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

 Paano kung natatakot ako sa responsibilidad ng pagiging bautisado?

 Bakit may ganiyang pag-aalala? Baka may kilala kang mga kabataan na lumipat ng lugar malayo sa pamilya at mga kaibigan nila para mas makapaglingkod kay Jehova. Kaya nag-aalala kang iyan din ang inaasahan sa iyo.

 “Mas marami nang puwedeng gawing paglilingkod kapag bautisado ka na, pero may ilan na hindi pa handa para dito o wala sa kalagayan para gawin ito.”—Marie.

 Sabi ng Bibliya: “Suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos. Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya, at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao.”—Galacia 6:4.

 Pag-isipan ito: Imbes na ikumpara ang sarili mo sa iba, magpokus sa sinasabi ng Marcos 12:30: “Dapat mong ibigin si Jehova na iyong Diyos nang buong puso mo.”

 Pansinin na dapat mong paglingkuran si Jehova nang buong puso mo—hindi puso ng iba. Kung talagang mahal mo si Jehova, makakahanap ka ng pagkakataon para mapaglingkuran siya nang buong makakaya mo.

 “Seryosong bagay ang pagpapabautismo, pero hindi ito pabigat. Kung sasama ka sa mabubuting kaibigan, matutulungan ka nila. Ang totoo, mas magiging masaya ka kapag tumatanggap ka na ng responsibilidad. Kung hindi ka magpapabautismo, ipinapahamak mo lang ang sarili mo.”—Julia.

 Tandaan: Pahalagahan ang pagmamahal ni Jehova sa iyo. Matutulungan ka nitong ibigay ang buong makakaya mo sa kaniya.—1 Juan 4:19.

 Baka makatulong ito: Basahin ang “Gaano Ako Karesponsable?

 Paano kung pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat maglingkod kay Jehova?

 Bakit may ganiyang pag-aalala? Si Jehova ang Kataas-taasan sa buong uniberso; wala lang ang tao kumpara sa kaniya! Kaya baka naiisip mong hindi ka napapansin ni Jehova.

 “Saksi ni Jehova ang mga magulang ko, kaya naisip kong baka ‘namana’ ko lang sa kanila ang kaugnayan ko kay Jehova at na hindi naman talaga ako inilapit ni Jehova sa kaniya.”—Natalie.

 Sabi ng Bibliya: “Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama, na nagsugo sa akin.”—Juan 6:44.

 Pag-isipan ito: Nag-iisip ka nang magpabautismo—posibleng patunay iyan na mas inilalapit ka pa ni Jehova sa kaniya. Hindi ba tama lang na kumilos ka rin para mas mapalapít sa kaniya?

 Tandaan din na si Jehova—hindi ikaw o ang sinuman—ang pumipili ng mga ilalapit niya sa kaniya. At tinitiyak sa iyo ng Salita niya na kapag ‘lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo.’—Santiago 4:8.

 “Dahil nakilala mo si Jehova at inilapit ka niya sa kaniya, patunay iyan na mahal ka niya. Kaya kapag naiisip mong ’di ka karapat-dapat maglingkod sa kaniya, tandaan mong hindi siya sang-ayon diyan. At siyempre, laging tama si Jehova.”—Selina.

 Tandaan: Kung naaabot mo ang mga kahilingan sa Bibliya para sa bautismo, kuwalipikado ka nang maglingkod kay Jehova. At tandaan, karapat-dapat siya sa pagsamba mo.—Apocalipsis 4:11.

 Baka makatulong ito: Basahin ang “Bakit Kailangan Kong Manalangin?