Pumunta sa nilalaman

Praktikal na mga Skill

Alamin ang importanteng mga skill at katangian na dapat mong ma-develop para maging responsableng adulto.

Pagkontrol sa Emosyon

Paano Ko Makokontrol ang Emosyon Ko?

Ang pagbabago-bago ng emosyon ay pangkaraniwan pero nakalilito sa maraming kabataan. Ang magandang balita, puwede mong maunawaan at makontrol ang iyong emosyon.

Madaraig Mo ang Kalungkutan

Ano ang gagawin mo kung nadaraig ka ng kalungkutan?

Paano Ko Maiiwasang Maging Negatibo?

Matututo kang maging positibo kung susundin mo ang mga payo ng Bibliya.

Paano Ko Makokontrol ang Aking Galit?

May limang teksto na makatutulong sa iyo na manatiling kalmado kapag ginagalit ka.

Kung Paano Kokontrolin ang Iyong Galit

May limang paraan mula sa Bibliya na makakatulong para makontrol mo ang iyong galit.

Paano Ko Haharapin ang Kabalisahan?

Anim na tip para makatulong sa iyo ang kabalisahan sa halip na makasamâ.

Paano Ko Makakayanan ang Sobrang Kalungkutan?

Kapag namatayan, kailangan ng panahon para mawala ang sobrang kalungkutan. Pag-isipan ang mga mungkahi sa artikulong ito at tingnan kung ano ang pinakamakakatulong sa iyo.

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Kung Paano Lalabanan ang Tukso

Ang kakayahang lumaban sa tukso ay tanda ng pagiging tunay na lalaki at babae. May anim na tip na tutulong sa iyo na maging matatag sa iyong determinasyon at maiwasan ang problemang dulot ng tukso.

Panahon at Pera

Paano Ko Mababadyet ang Oras Ko?

Limang tip para huwag masayang ang iyong mahalagang panahon.

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Paano Mo Maiiwasan ang Pagpapaliban-liban?

Alamin ang mga tip kung paano maiiwasan ang pagpapaliban-liban!

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Pagpapaliban-liban

Pakinggan ang sinabi ng mga kabataan tungkol sa mga problema sa pagpapaliban-liban at sa mga pakinabang sa matalinong paggamit ng panahon.

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Pera

Ilang tip kung paano iipunin, gagastusin, at ilalagay sa tamang lugar ang pera.

Paano Ko Makokontrol ang Paggastos Ko?

Nagpunta ka na ba sa isang mall para tumingin-tingin pero napabili ka ng mamahaling gamit? Kung oo, para sa iyo ang artikulong ito.

Paano Mo Gagamitin Nang Tama ang Pera Mo?

Gamitin nang tama ang pera mo ngayon para may magamit ka kapag nangailangan ka.

Pagkatao Mo at Pagiging Mature

Paano Ko Haharapin ang Aking mga Pagkakamali?

Lahat ay nagkakamali, pero hindi lahat ay natututo sa mga iyon.

Pagharap sa Iyong mga Pagkakamali

Ang worksheet na ito ay makatutulong sa iyo na maharap ang iyong mga pagkakamali.

Ano ang Dapat Kong Gawin Kapag Pinayuhan Ako?

Tinatawag na balat-sibuyas ang ilang kabataan kasi madali silang magdamdam kapag napayuhan. Ganiyan ka rin ba?

Kung Paano Tatanggapin ang Pagtutuwid

Paano makatutulong ang isang masakit na payo o pamumuna?

Bakit Dapat Maging Tapat?

Mas nakalalamang ba ang mga taong di-tapat?

Gaano Ka Katapat?

Suriin ang iyong sarili gamit ang worksheet na ito.

Kung Paano Haharapin ang Pagbabago

Ang pagbabago ay di-maiiwasan. Alamin ang ginawa ng ilan para mapagtagumpayan ito.

Gaano Ako Karesponsable?

May mga kabataang binibigyan ng higit na kalayaan kaysa sa iba. Bakit kaya?

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Paano Ako Makakapagpokus?

Pag-isipan ang tatlong sitwasyon kung saan posibleng mawala ang pokus mo dahil sa teknolohiya at kung ano ang puwede mong gawin para mas makapagpokus ka.

Bakit Magandang Mag-aral ng Bagong Wika?

Ano ang mga hamon? At ano ang mga pakinabang?

Mga Tip sa Pag-aaral ng Ibang Wika

Sa pag-aaral ng ibang wika, kailangan ang praktis, panahon, at pagsisikap. Tutulungan ka ng worksheet na ito na makapagplano sa pag-aaral ng ibang wika.

Handa Na Ba Akong Bumukod?

Anong mga tanong ang dapat mong pag-isipan bago mo gawin ang mahalagang desisyong ito?

Kapag Kailangan Mo Nang Umuwi

Nasubukan mo na bang bumukod pero nagkaproblema ka sa pera? May praktikal na mga payo na makatutulong sa iyo.

Social Life

Ano ang Puwede Kong Gawin Kung Masyado Akong Mahiyain?

Huwag palampasin ang mga pagkakataon na makipagkaibigan.

Paano Kung Naiiba Ako sa Kanila?

Mas mahalaga ba ang tanggapin ka ng mga taong kuwestiyunable ang pamantayan, o ang maging totoo sa sarili mo?

Importante Ba Talaga ang Ating Asal?

Makaluma na ba iyon o importante pa rin sa ngayon?

Bakit Laging Mali ang Nasasabi Ko?

Anong mga payo ang makakatulong sa iyo na mag-isip bago magsalita?

Bakit Dapat Akong Mag-sorry?

Basahin ang tatlong dahilan kung bakit ka magso-sorry kahit sa tingin mo, ikaw ang tama.

Bakit Dapat Akong Tumulong sa Iba?

May dalawang pakinabang sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ano iyon?

Ang Plano Kong Gawin Para Makatulong sa Iba

Nasa paligid mo lang ang mga taong matutulungan mo. Ang worksheet na ito ay may tatlong simpleng paraan para makapagpasimula ka.

Paano Kung May Nagtsitsismis Tungkol sa Akin?

Ano ang puwede mong gawin para hindi ka maapektuhan ng tsismis at hindi masira ang iyong reputasyon?

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasaktan Ako ng Kaibigan Ko?

Tandaan na lahat ng ugnayan ng mga tao ay puwedeng magkaproblema. Ano ang puwede mong gawin kapag may nasabi o nagawa ang kaibigan mo na nakasasakit sa damdamin mo?

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Paano Ko Makakayanan ang Pambu-bully?

Hindi mo mababago ang nambu-bully sa iyo, pero puwede mong baguhin ang reaksiyon mo.

Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away

Alamin kung bakit may mga nambu-bully at kung ano ang gagawin mo kapag nangyari ito sa iyo.