Pumunta sa nilalaman

Emotional Health

Maraming kabataan ang may anxiety, depression, nabe-burnout, nakakaramdam na nag-iisa lang sila at nalulungkot. Alamin kung ano ang magagawa mo sa mga emosyon mo.

Negatibong Emosyon

Paano Ko Makokontrol ang Emosyon Ko?

Ang pagbabago-bago ng emosyon ay pangkaraniwan pero nakalilito sa maraming kabataan. Ang magandang balita, puwede mong maunawaan at makontrol ang iyong emosyon.

Paano Ko Maiiwasang Maging Negatibo?

Matututo kang maging positibo kung susundin mo ang mga payo ng Bibliya.

Paano Ko Haharapin ang Depresyon?

Makakatulong ang mga mungkahi sa artikulong ito para gumaling ka.

Labanan ang Lungkot

Paano ka sasaya kapag nalulungkot ka?

Madaraig Mo ang Kalungkutan

Ano ang gagawin mo kung nadaraig ka ng kalungkutan?

Kung Paano Haharapin ang Kalungkutan

Ang matinding kalungkutan ay makasasamâ sa iyong kalusugan at katumbas ng paghitit ng 15 sigarilyo araw-araw. Ano ang puwedeng gawin para hindi ka ma-out of place at malungkot?

Paano Ko Haharapin ang Kabalisahan?

Anim na tip para makatulong sa iyo ang kabalisahan sa halip na makasamâ.

Paano Ko Makokontrol ang Aking Galit?

May limang teksto na makatutulong sa iyo na manatiling kalmado kapag ginagalit ka.

Kung Paano Kokontrolin ang Iyong Galit

May limang paraan mula sa Bibliya na makakatulong para makontrol mo ang iyong galit.

Perfectionist Ba Ako?

Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagsisikap na gawin ang buong makakaya mo at ng pag-abot sa mga bagay na imposible?

Kung Paano Maiiwasang Maging Perfectionist

Tutulong sa iyo ang worksheet na ito para maging makatuwiran sa inaasahan mo sa iyong sarili at sa iba.

Mga Problema

Kung Paano Haharapin ang Pagbabago

Ang pagbabago ay di-maiiwasan. Alamin ang ginawa ng ilan para mapagtagumpayan ito.

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Paano Ko Makakayanan ang Sobrang Kalungkutan?

Kapag namatayan, kailangan ng panahon para mawala ang sobrang kalungkutan. Pag-isipan ang mga mungkahi sa artikulong ito at tingnan kung ano ang pinakamakakatulong sa iyo.

Paano Ko Haharapin ang Trahedya?

Ikinuwento ng mga kabataan kung ano ang nakatulong sa kanila na makayanan ang trahedya.

Kapag Namatay ang Iyong Magulang

Ang pagkamatay ng magulang ay napakasakit na dagok sa buhay. Ano ang makatutulong sa isang kabataan na makayanan ang kaniyang pangungulila?

Paano Kung Ayaw Ko Nang Mabuhay?

Kung pakiramdam mo, wala nang saysay ang mabuhay, may apat na bagay na puwede mong gawin.

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Paano Ko Makakayanan ang Pambu-bully?

Hindi mo mababago ang nambu-bully sa iyo, pero puwede mong baguhin ang reaksiyon mo.

Talunin ang Bully Nang Hindi Nakikipag-away

Alamin kung bakit may mga nambu-bully at kung ano ang gagawin mo kapag nangyari ito sa iyo.

Paano Kung Nakakaranas Ako ng Cyberbullying?

Ang dapat mong malaman, at ang puwede mong gawin para maprotektahan ang sarili mo.

Kung Paano Mapapahinto ang Isang Cyberbully

Makatutulong ang worksheet na ito para makita mo ang epekto ng ilang hakbang at ang puwede mong gawin para mapahinto ang bully.

Gaano Na Kalaki ang Epekto sa Akin ng Social Media?

Nakakaadik ang social media. Makakatulong ang mga tip na ito para maging balanse ka sa paggamit nito.

Paano Ko Haharapin ang Pagbibinata o Pagdadalaga?

Alamin ang mga pagbabagong puwede mong asahan at kung paano ito mapagtatagumpayan.

Bakit Ako Naghihiwa sa Sarili?

Problema ng maraming kabataan ang pananakit sa sarili. Kung ginagawa mo ito, ano ang makatutulong sa iyo?

Paano Ko Maiiwasang Ma-burnout?

Ano ang sanhi ng burnout? Sa tingin mo ba, mabe-burnout ka na? Kung oo, ano ang puwede mong gawin?

Pagmu-move On Mula sa Breakup

Tutulungan ka ng worksheet na ito na mag-move on.

Ano ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Seksuwal na Pagsalakay?—Bahagi 2: Pag-recover

Basahin ang sinabi ng mga biktima na naka-recover mula sa seksuwal na pang-aabuso.