Pumunta sa nilalaman

Video—Mahahalagang Turo ng Bibliya

Sinasagot ng maiikling videong ito ang mahahalagang tanong tungkol sa Bibliya, gaya ng: Bakit ginawa ng Diyos ang lupa? Ano ang kalagayan ng mga patay? at Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa?

Nilalang Ba ang Uniberso?

Mali ang pagkakaintindi ng maraming tao sa ulat ng paglalang na nasa Bibliya at itinuturing pa nga itong alamat. Makatotohanan ba ang sinasabi ng Bibliya?

Totoo Ba ang Diyos?

Tingnan ang mga patunay na tama lang na maniwala na may Diyos.

May Pangalan Ba ang Diyos?

Maraming titulo ang Diyos, gaya ng Makapangyarihan-sa-lahat, Maylalang, at Panginoon. Pero ang personal na pangalan ng Diyos ay lumitaw nang mga 7,000 ulit sa Bibliya.

Posible Ba Tayong Maging Kaibigan ng Diyos?

Noon pa man, gusto na ng mga tao na makilala ang Maylalang nila. Matutulungan tayo ng Bibliya na maging kaibigan ng Diyos. Pero kailangan muna nating malaman ang pangalan niya.

Sino ang Awtor ng Bibliya?

Kung mga tao ang sumulat nito, dapat ba itong tawaging Salita ng Diyos? Kaninong mensahe ang nasa Bibliya?

Paano Tayo Nakakasiguro na Totoo ang Sinasabi ng Bibliya?

Kung ang Bibliya ay galing sa Diyos, tiyak na walang ibang aklat ang makapapantay rito.

Bakit Ginawa ng Diyos ang Lupa?

Punong-puno ng napakagagandang bagay ang mundo. Eksaktong-eksakto ang distansiya nito mula sa araw, ang pagkakahilig nito, at ang bilis ng pag-ikot nito. Bakit gusto ng Diyos na pagandahin nang husto ang lupa?

Bakit Tayo Nabubuhay?

Alamin ang dapat gawin para maging tunay na masaya at makabuluhan ang buhay.

Saan Mo Makikita ang Sagot sa Mahahalagang Tanong sa Buhay?

May tanong ka ba tungkol sa buhay, kamatayan, o mangyayari sa hinaharap? May nakakakumbinsing sagot sa mga iyan at sa iba pang tanong! Saan iyan makikita?

Ano ang Kalagayan ng mga Patay?

Nangangako ang Bibliya na maraming tao ang bubuhaying muli, o ibabangon mula sa mga patay, gaya ni Lazaro.

Totoo Bang May Maapoy na Impiyerno?

Sinasabi ng Bibliya na “ang Diyos ay pag-ibig,” kaya hinding-hindi niya papahirapan ang mga tao dahil sa mga nagawa nilang pagkakamali.

Si Jesu-Kristo Ba ang Diyos?

Si Jesu-Kristo ba ang Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat? O magkaiba sila?

Bakit Namatay si Jesus?

Itinatampok ng Bibliya ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. May layunin ba ang kaniyang kamatayan?

Ano ang Kaharian ng Diyos?

Sa buong ministeryo ni Jesus, tungkol sa Kaharian ng Diyos ang pinakamadalas niyang ituro. Matagal nang ipinapanalangin ng mga tagasunod niya na dumating na ang Kahariang iyan.

Namamahala Na ang Kaharian ng Diyos Mula Noong 1914

Mahigit 2,600 taon na ang nakakalipas, nagbigay ang Diyos ng makahulang panaginip sa isang makapangyarihang hari. Natutupad na ang hulang ito sa ngayon.

Nagbago ang Mundo Mula Noong 1914

Ipinapakita ng kalagayan sa mundo at mga ugali ng tao mula noong 1914 na natutupad na ang mga hula ng Bibliya tungkol sa “mga huling araw.”

Gawa Ba ng Diyos ang Likas na mga Sakuna?

Ipinaliwanag ng dalawang biktima ng likas na sakuna kung ano ang natutuhan nila sa Bibliya.

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

Marami ang nagtataka kung bakit punô ng galit at pagdurusa ang mundo. Napakaganda ng sagot na ibinibigay ng Bibliya.

Tinatanggap Ba ng Diyos ang Lahat ng Pagsamba?

Marami ang naniniwala na hindi mahalaga kung ano ang relihiyon mo.

Gusto Ba ng Diyos na Gumamit Tayo ng Imahen sa Pagsamba?

Makakatulong kaya ang mga ito para mapalapít tayo sa Diyos na hindi natin nakikita?

Pinapakinggan Ba ng Diyos ang Lahat ng Panalangin?

Paano kung makasarili ang panalangin ng isa? Paano kung minamaltrato ng isang lalaki ang kaniyang asawa at pagkatapos ay hinihiling niya na pagpalain siya ng Diyos?

Ano ang Tingin ng Diyos sa Pag-aasawa?

Gusto ng Diyos na magtagumpay ang pag-aasawa ninyo. Nakatulong ang mga payo sa Bibliya sa maraming mag-asawa.

Kasalanan Ba sa Diyos ang Pornograpya?

Hindi makikita sa Bibliya ang salitang “pornograpya.” Paano natin malalaman ang pananaw ng Diyos tungkol dito?