Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 7 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Alamin ang matitibay na dahilan para manampalataya sa pagkabuhay-muli.