Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 6 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Bakit namatay ang unang taong si Adan? Kalooban ba ng Diyos na mamatay tayo? Alamin ang sagot ng Bibliya.