Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa kabanata 10 ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

Suriin ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa mga anghel—ang mga tapat sa Diyos at mga hindi tapat.