Pumunta sa nilalaman

Gabay sa Pag-aaral

I-download ang mga gabay na ito sa pag-aaral, at gamitin kasama ng aklat na Ano Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Suriin ang paniniwala mo, alamin ang itinuturo ng Bibliya, at tingnan kung paano mo maipaliliwanag sa iba ang iyong paniniwala.

KABANATA 1

Ano ba ang Katotohanan Tungkol sa Diyos? (Bahagi 1)

Ano ang isasagot mo kung may magsasabi, “Nagdurusa ang masasamang tao dahil parusa iyon ng Diyos sa kanila”?

KABANATA 1

Ano ba ang Katotohanan Tungkol sa Diyos? (Bahagi 2)

Posible bang maging kaibigan ng Diyos?

KABANATA 2

Ang Bibliya—Isang Aklat Mula sa Diyos (Bahagi 1)

Mga tao ang sumulat ng Bibliya, kaya paano masasabing ito ay ‘isang aklat mula sa Diyos’?

KABANATA 2

Ang Bibliya—Isang Aklat Mula sa Diyos (Bahagi 2)

May isang katangian ang Bibliya na nakakukumbinsi sa mga tao na ito nga ay mula sa Diyos.

KABANATA 3

Ano ang Layunin ng Diyos Para sa Lupa? (Bahagi 1)

Nilayon ba ng Diyos na maging ganito ang ating kalagayan?

KABANATA 3

Ano ang Layunin ng Diyos Para sa Lupa? (Bahagi 2)

Kung nilayon niyang maging paraiso ang lupa, bakit ganito ang kalagayan ngayon?

KABANATA 3

Ano ang Layunin ng Diyos Para sa Lupa? (Bahagi 3)

Layunin ba ng Diyos na tao ang gagawa ng solusyon sa mga problema sa mundo?

KABANATA 4

Sino si Jesu-Kristo? (Bahagi 1)

Ano ang isasagot mo kung may magsasabing si Jesus ay isang mabuting tao lang?

KABANATA 4

Sino si Jesu-Kristo? (Bahagi 2)

Ano ang isasagot mo kung may magsasabing si Jesus ay kapantay ng Diyos?

KABANATA 4

Sino si Jesu-Kristo? (Bahagi 3)

Paanong siya ay malakas pero malumanay?

KABANATA 5

Ang Pantubos—Ang Pinakamahalagang Regalo ng Diyos (Bahagi 1)

Posible bang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa ng pananampalataya?

KABANATA 5

Ang Pantubos—Ang Pinakamahalagang Regalo ng Diyos (Bahagi 2)

Paano nakaaapekto sa buhay mo ngayon ang kamatayan ng isang tao, libo-libong taon na ang nakararaan?

KABANATA 6

Nasaan ang mga Patay? (Bahagi 1)

Nabubuhay ba sila sa ibang lugar? Sinusunog ba sila sa impiyerno?

KABANATA 6

Nasaan ang mga Patay? (Bahagi 2)

Bahagi ba ng siklo ng buhay ang kamatayan?

KABANATA 7

Ang Tunay na Pag-asa Para sa Iyong Namatay na mga Mahal sa Buhay (Bahagi 1)

Kapag namimighati ka, ibig bang sabihin nito na wala kang pananampalataya sa pagkabuhay-muli?

KABANATA 7

Ang Tunay na Pag-asa Para sa Iyong Namatay na mga Mahal sa Buhay (Bahagi 2)

Ano ang isasagot mo kung may magsabing hindi kapani-paniwala ang pagkabuhay-muli?

KABANATA 8

Ano Ba ang Kaharian ng Diyos? (Bahagi 1)

Bakit mga tao pa ang pinili ng Diyos para mamahala bilang mga hari sa langit kung mayroon naman siyang napakaraming tapat na anghel na puwedeng piliin?

KABANATA 8

Ano Ba ang Kaharian ng Diyos? (Bahagi 2)

Ano na ang nagawa nito? Ano pa ang gagawin nito sa hinaharap?

KABANATA 9

Nabubuhay Na Ba Tayo sa “mga Huling Araw”? (Bahagi 1)

Marami ang hindi naniniwala na nasa mga huling araw na tayo. Ano ang mga dahilan kung bakit nakatitiyak tayong malapit na ang wakas ng sistemang ito ng mga bagay?

KABANATA 9

Nabubuhay Na Ba Tayo sa “mga Huling Araw”? (Bahagi 2)

May mga positibong bagay na sinasabi ang Bibliya tungkol sa mga huling araw.

KABANATA 10

Mga Espiritung Nilalang—Kung Paano Nila Tayo Naaapektuhan (Bahagi 1)

Totoo ba ang mga anghel? May masasama bang anghel? Alamin ang sagot gamit ang gabay sa pag-aaral na ito.

KABANATA 10

Mga Espiritung Nilalang—Kung Paano Nila Tayo Naaapektuhan (Bahagi 2)

Masama bang makipag-ugnayan sa mga nasa mundo ng espiritu?

KABANATA 11

Bakit Kaya Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa? (Bahagi 1)

Kung ang Diyos ang makapangyarihan-sa-lahat, hindi kaya siya ang may kagagawan ng lahat ng masasamang bagay na nangyayari?

KABANATA 11

Bakit Kaya Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa? (Bahagi 2)

Malinaw ang sagot ng Bibliya sa mahirap na tanong na ito.

KABANATA 12

Pamumuhay sa Paraang Nakalulugod sa Diyos (Bahagi 1)

Posible bang maging kaibigan ka ng Diyos? Suriin kung ano ang pinaniniwalaan mo at kung bakit, at alamin kung ano ang itinuturo ng Bibliya.

KABANATA 12

Pamumuhay sa Paraang Nakalulugod sa Diyos (Bahagi 2)

Mapaluluguran ba natin ang Diyos sa kabila ng mga problemang dulot ni Satanas?

KABANATA 12

Pamumuhay sa Paraang Nakalulugod sa Diyos (Bahagi 3)

Kailangan ng pagsisikap para masunod ang sinasabi ng Bibliya. Pero sulit ba ito?

KABANATA 13

Ang Makadiyos na Pangmalas sa Buhay (Bahagi 1)

Ang buhay ay regalo ng Diyos. Paano natin maipakikita ang paggalang sa sarili nating buhay at sa buhay ng iba?

KABANATA 13

Ang Makadiyos na Pangmalas sa Buhay (Bahagi 2)

Ang gabay sa pag-aaral na ito ay tutulong sa iyo na suriin ang iyong paniniwala tungkol sa pagsasalin ng dugo at paggamit ng dugo. Tutulungan ka rin nito na maipaliwanag sa iba ang iyong paniniwala.

KABANATA 15

Ang Pagsambang Sinasang-ayunan ng Diyos (Bahagi 1)

Nalulugod ba ang Diyos sa lahat ng relihiyon? Kung hindi, paano mo makikilala ang tunay na relihiyon? Suriin ang sinasabi ng Bibliya at ang paniniwala mo.

KABANATA 15

Ang Pagsambang Sinasang-ayunan ng Diyos (Bahagi 2)

Sapat na bang basta maniwala lang sa Diyos para kalugdan niya? O may hinihiling pa siya sa mga mananamba niya?

KABANATA 16

Manindigan Ka Para sa Tunay na Pagsamba (Bahagi 1)

Sinasang-ayunan ba ng Diyos ang pagdiriwang ng kaarawan, relihiyosong kapistahan, at paggamit ng imahen sa pagsamba? Ano ang mga simulain ng Bibliya tungkol dito?

KABANATA 16

Manindigan Ka Para sa Tunay na Pagsamba (Bahagi 2)

Paano mo ipapaliwanag ang mga paniniwala mo sa mabait, epektibo, at magalang na paraan?

KABANATA 17

Maging Malapít sa Diyos sa Panalangin (Bahagi 2)

Alamin ang sinasabi ng Bibliya kung paano at kailan tayo dapat manalangin.

KABANATA 17

Maging Malapít sa Diyos sa Panalangin (Bahagi 3)

Itinuturo ng Bibliya na sinasagot ng Diyos ang mga panalangin sa iba’t ibang paraan. Kailan at paano niya sinasagot ang panalangin mo?

KABANATA 19

Manatili sa Pag-ibig ng Diyos (Bahagi 2)

Pagkatapos mong malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos, ano ang makatutulong sa iyo na mapanatili ang pag-ibig mo sa kaniya at mas mapalapít sa kaniya?