Pumunta sa nilalaman

Paniniwala sa Diyos

Bakit Dapat Tayong Maniwala sa Diyos?

May Diyos Ba?

May limang nakakukumbinsing ebidensiya ang Bibliya.

Pagkilala sa Diyos

Ano ang Pangalan ng Diyos?

Alam mo ba na ang Diyos ay may natatanging pangalan na nagpapakilala sa kaniya?

Paano Ka Magiging Kaibigan ng Diyos?

Pitong hakbang para mapatibay ang pakikipagkaibigan mo sa Kaniya.

Matuto Tungkol sa Diyos Mula sa Kaniyang mga Propeta

Matututuhan natin mula sa tatlong tapat na propeta ang tungkol sa Diyos at kung paano makakatanggap ng pagpapala niya.

Posible Ba Talagang Makilala ang Diyos?

Ang totoo, ang mga bagay na mahirap maunawaan tungkol sa Diyos ay makatutulong sa atin na maging malapít sa kaniya.

Puwede Mo Bang Makita ang Di-nakikitang Diyos?

Alamin kung paano mo gagamitin ang “mga mata ng [iyong] puso.”

Ang Katotohanan Tungkol sa Diyos at kay Kristo

Ano ang pagkakaiba ng Diyos na Jehova at ni Jesu-Kristo?

Anong Uri Siya ng Diyos?

Ano ang nangingibabaw na mga katangian ng Diyos?

Napapansin Ka Ba ng Diyos?

Ano ang nagpapakita na talagang interesado ang Diyos sa iyong kapakanan?

May Empatiya Ba ang Diyos?

Tinitiyak sa atin ng Bibliya na napapansin at nauunawaan tayo ng Diyos at nagmamalasakit siya sa atin.

Ang Halaga ng Pananampalataya

Kung Bakit Kailangan Natin ang Diyos

Alamin kung paano ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos ay aakay sa isang maligaya at makabuluhang buhay.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pananampalataya?

Sinasabi ng Bibliya na ‘kung walang pananampalataya ay imposibleng palugdan nang lubos ang Diyos.’ Ano ba ang pananampalataya? Paano ka magkakaroon nito?

Nasagot ng Bibliya ang Pagkauhaw Ko sa Katotohanan

Hindi na naniwala sa Diyos si Mayli Gündel nang mamatay ang tatay niya. Paano siya nagkaroon ng tunay na pananampalataya at kapanatagan?

Nawalan Na Ako ng Gana sa Relihiyon

Gusto ni Tom na maniwala sa Diyos, pero nadismaya siya sa relihiyon at sa mga ritwal nito. Paano nakatulong ang pag-aaral ng Bibliya para magkaroon siya ng pag-asa?

Mga Hamon sa Pananampalataya

Kung Paano Dadaigin ang Poot—Daigin ang Poot sa Tulong ng Diyos

Matutulungan ka ng banal na espiritu ng Diyos na magkaroon ng magagandang ugali na dadaig sa poot.

Negosyo Lang Ba ang Relihiyon?

Sa ilang simbahan, mahirap lang ang karamihan ng nagsisimba, pero napakayaman ng pari nila.

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

Marami ang nagtataka kung bakit punô ng galit at pagdurusa ang mundo. Napakaganda ng sagot na ibinibigay ng Bibliya.

Bakit May Nagsasabing Malupit ang Diyos?

Iniisip ng marami na ang Diyos ay malupit o walang malasakit. Ano ang sinasabi ng Bibliya?

Pagiging Malapít sa Diyos

Malapít Ka Ba sa Diyos?

Milyon-milyong tao ang kumbinsido na itinuturing sila ng Diyos na mga kaibigan.

Paano Ka Magiging Malapít sa Diyos?

Alamin kung nakikinig ang Diyos sa lahat ng panalangin, kung paano tayo dapat manalangin, at kung ano pa ang puwede nating gawin para maging malapít sa Diyos.

Bakit Walang Kapantay ang Regalong Ito ng Diyos?

Paano mo masasabing mas mahalaga ang isang regalo kaysa sa iba? Alamin ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang walang kapantay na regalo ng Diyos para mapahalagahan ang pantubos.

Talaga Bang Mapalulugdan Natin ang Diyos?

Ang sagot ay makikita sa buhay nina Job, Lot, at David, na pare-parehong nakagawa ng malubhang pagkakamali.

Paano Ka Mabubuhay Magpakailanman?

Nangangako ang Bibliya na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alamin ang tatlong bagay na gusto niyang gawin natin.

Makinabang sa Pagmamalasakit ng Diyos

Tutulungan tayo ng Bibliya na magkaroon ng pananampalataya sa pangako ng Diyos para sa hinaharap.