Dahil sa paghahari ni Jesus, magkakaroon ng kapayapaan magpakailanman.