Kantahin ang awit 20, saka kulayan ang pahinang ito. Kabisaduhin ang Awit 133:1 para matandaan kung bakit napakahalaga ng mga pulong natin.