Si Jesus ay laging tapat at totoo. Tingnan natin kung paano.