Ang mga leksiyong ito sa Bibliya ay dinisenyo para sa mga batang edad 3 pababa. I-download ang leksiyong ito at basahin sa iyong anak.