Basahin ang kuwentong ito kasama ang iyong anak, at magkasamang tingnan ang mga larawan.