Basahin ang kuwentong ito kasama ang iyong anak. I-download ang leksiyon sa Bibliya at magkasamang tingnan ang mga larawan.