Tulungan ang inyong mga anak na sauluhin ang pangalan ng 12 apostol.