Pagtugmain ang mga tauhan at ang mga bagay na binanggit sa kuwento tungkol kay David at Goliat, at saka pag-usapan kung bakit napakatapang ni David.