Pumunta sa nilalaman

Laro at Larawan

Ano ang Matututuhan Natin Kina Cain at Abel?

I-download at i-print ang activity na ito, kumpletuhin ang larawan, at saka sagutin ang mga tanong bilang pamilya.