Pumunta sa nilalaman

ACTIVITY PARA SA PAG-AARAL

Pumasok ang Israel sa Canaan

I-download ang mga card na ito, at subukang pagtugmain ang mga karakter ng Bibliya mula sa Josue kabanata 2 hanggang 7 at ang mga bagay na inilalarawan sa mga clue.