Alamin kung paano ka mapalalakas ng iyong kapamilya at kakongregasyon.