Ang sagot ng Bibliya

Oo, pero sinabi ni Jesus na iisa lang ang makatuwirang dahilan para maputol ang relasyon ng mag-asawa: “Ang sinumang dumiborsiyo sa kaniyang asawang babae, maliban sa saligan ng pakikiapid [pakikipagtalik sa hindi asawa], at mag-asawa ng iba ay nangangalunya.”—Mateo 19:9.

Napopoot ang Diyos sa mapandaya at pataksil na pakikipagdiborsiyo. Siya mismo ang maniningil sa mga nakikipaghiwalay sa asawa nang walang sapat na dahilan, lalo na kung ginagawa nila ito para lang palitan ang kanilang asawa.—Malakias 2:13-16; Marcos 10:9.