Ang sagot ng Bibliya

Ang buhay ay sagrado sa Diyos, at maging ang embryo ay itinuturing niyang isang buháy na nilalang. Sinabi ni Haring David tungkol sa Diyos: “Nakita ng iyong mga mata maging ang aking pagkabinhi.” (Awit 139:16) Sinabi ng Diyos na mananagot ang sinumang pipinsala sa di-pa-naisisilang na sanggol. Kaya sa mata ng Diyos, ang pagpatay sa di-pa-naisisilang na sanggol ay isang kasalanan.—Exodo 20:13; 21:22, 23.

Kumusta naman kung magkaroon ng emergency sa panahon ng panganganak, at kailangang pumili kung ang ina o ang sanggol ang ililigtas? Sa ganitong kaso, ang mag-asawa ang dapat magpasiya.