Pumunta sa nilalaman

Ilan ang Pangalan ng Diyos?

Ilan ang Pangalan ng Diyos?

Ang sagot ng Bibliya

 Isa lang ang personal na pangalan ng Diyos. Isinusulat ito na יהוה sa Hebreo at isinasaling “Jehova” sa ilang bersiyon ng Bibliya sa Tagalog. a Sa pamamagitan ng kaniyang propeta na si Isaias, sinabi ng Diyos: “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko.” (Isaias 42:8) Ang pangalang ito ay lumilitaw nang mga 7,000 beses sa sinaunang mga manuskrito ng Bibliya—mas madalas kaysa sa iba pang termino para sa Diyos o sa alinmang personal na pangalan. b

May iba pa bang pangalan si Jehova?

 Isang personal na pangalan lang ang ginagamit ng Bibliya para sa Diyos, pero gumagamit ito ng maraming titulo at paglalarawan para sa kaniya. Makikita sa sumusunod na listahan ang ilan sa mga titulo at paglalarawang iyon at kung paano ipinakikita ng bawat isa ang isang katangian ni Jehova o isang aspekto ng kaniyang personalidad.

Mga pangalan ng lugar sa Hebreong Kasulatan

Kasama sa pangalan ng ilang lugar sa Bibliya ang personal na pangalan ng Diyos, pero ang mga ito ay hindi iba pang pangalan para sa Diyos.

Titulo

Teksto

Kahulugan

Ako Yaong Ako Nga

Exodo 3:14, Ang Biblia

Puwede siyang maging anuman ang kinakailangan para matupad ang layunin niya. Ang pananalitang ito ay isinalin din na “Ako ay Magiging anuman na kalugdan ko” o “Ako ay Magiging Gayon sa Anumang Ako ay Magiging Gayon.” (The Emphasised Bible, ni J. B. Rotherham; Bagong Sanlibutang Salin) Nakatutulong ang paglalarawang ito para maunawaan ang kahulugan ng pangalang Jehova na binanggit sa kasunod na talata.—Exodo 3:15.

Allah

(Wala)

Ang salitang “Allah,” mula sa Arabe, ay hindi personal na pangalan kundi isang titulo na nangangahulugang “Diyos.” Sa mga salin ng Bibliya sa Arabe at sa iba pang mga wika, ginagamit ang “Allah” bilang panumbas sa “Diyos.”

Ama

Mateo 6:9

Tagapagbigay-buhay.

Ang Alpha at ang Omega

Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13

“Ang una at ang huli,” o “ang pasimula at ang wakas,” na nangangahulugang walang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ang umiral nang una kay Jehova at walang iiral na gayong Diyos kasunod niya. (Isaias 43:10) Ang alpha at omega ang una at huling mga titik sa alpabetong Griego.

Bato

Awit 18:2, 46

Matibay na kanlungan at naglalaan ng kaligtasan.

Dakilang Maylikha

Awit 149:2

Nilalang niya ang lahat ng bagay.—Apocalipsis 4:11.

Dakilang Tagapagturo

Isaias 30:20, 21

Nagbibigay ng kapaki-pakinabang na turo at tagubilin.—Isaias 48:17, 18.

Diyos

Genesis 1:1

Isa na dapat sambahin; Isa na makapangyarihan. Ang salitang Hebreo na ʼElo·himʹ ay anyong pangmaramihan, na nagpapahiwatig ng karingalan, dignidad, o kadakilaan ni Jehova.

Diyos ng mga diyos

Deuteronomio 10:17

Ang kataas-taasang Diyos, kung ikukumpara sa “walang-silbing mga diyos” na sinasamba ng ilan.—Isaias 2:8.

Dumirinig ng panalangin

Awit 65:2

Pinakikinggan niya mismo ang bawat panalangin sa kaniya na binibigkas nang may pananampalataya.

Haring walang hanggan

Apocalipsis 15:3

Ang kaniyang pamamahala ay walang pasimula o wakas.

Kabanal-banalan

Kawikaan 9:10

Mas banal (malinis at dalisay sa moral) kaysa sa alinmang nilalang.

Kadaki-dakilaan

Daniel 7:18, 27

Pinakamataas na tagapamahala.

Kataas-taasan

Awit 47:2

May posisyong nakahihigit sa lahat.

Magpapalayok

Isaias 64:8

May awtoridad sa mga indibiduwal at mga bansa, gaya ng isang magpapalayok na may awtoridad sa luwad.—Roma 9:20, 21.

Makapangyarihan-sa-lahat

Genesis 17:1

May di-mahahadlangang kapangyarihan. Ang pananalitang Hebreo na ʼEl Shad·daiʹ, “Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat,” ay pitong beses na lumilitaw sa Bibliya.

Maligayang Diyos

1 Timoteo 1:11

Nakadarama ng kagalakan at kaligayahan.—Awit 104:31.

Manunubos

Isaias 41:14

Tinubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng haing pantubos ni Jesu-Kristo.—Juan 3:16.

Mapanibughuin

Exodo 34:14

Hindi niya pinahihintulutang may kaagaw siya sa pagsamba ng kaniyang mga nilalang. Ang terminong ito ay isinasalin ding “hindi pumapayag na magkaroon ng kaagaw” at “kilala sa paghiling ng bukod-tanging debosyon.”—God’s Word Bible.

Maylalang

Isaias 40:28

Nilalang niya ang lahat ng bagay.

Panginoon

Awit 135:5

May-ari o panginoon; Hebreong ʼA·dhohnʹ at ʼAdho·nim.

Panginoon ng mga hukbo

Isaias 1:9

Kumandante ng malalaking hukbo ng mga anghel, o “Jehova ng mga hukbo.”—Roma 9:29.

Pastol

Awit 23:1

Nangangalaga sa kaniyang mga mananamba.

Sinauna sa mga Araw

Daniel 7:9, 13, 22

Walang pasimula; umiiral na siya bago pa umiral ang sinuman o ang anumang bagay.—Awit 90:2.

Soberanong Panginoon

Genesis 15:2

Siya ang kataas-taasang awtoridad; Hebreong ʼAdho·naiʹ.

Tagapagligtas

Isaias 45:21

Nagliligtas sa panganib o kapahamakan.

Pangalan ng lugar

Teksto

Kahulugan

Jehova-jireh

Genesis 22:13, 14

“Si Jehova ay Maglalaan.”

Jehova-nisi

Exodo 17:15

“Si Jehova ang Aking Posteng Pananda.” Si Jehova ay Diyos na maaaring takbuhan ng kaniyang bayan para sa proteksiyon at tulong.—Exodo 17:13-16.

Jehova-shalom

Hukom 6:23, 24

“Si Jehova ay Kapayapaan.”

Jehova-shamah

Ezekiel 48:35, talababa, American Standard Version

“Si Jehova Mismo ay Naroroon.”

Mga dahilan para alamin at gamitin ang pangalan ng Diyos

  • Tiyak na mahalaga sa Diyos ang kaniyang pangalang Jehova, dahil ipinasulat niya iyon sa Bibliya nang libo-libong beses.—Malakias 1:11.

  • Maraming beses na idiniin ng Anak ng Diyos, si Jesus, ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos. Halimbawa, nanalangin siya kay Jehova: “Pakabanalin nawa ang iyong pangalan.”—Mateo 6:9; Juan 17:6.

  • Ang unang dapat gawin ng mga tao para maging kaibigan ni Jehova ay alamin at gamitin ang kaniyang pangalan. (Awit 9:10; Malakias 3:16) Dahil sa kaugnayang iyon, nakikinabang sila sa pangako ng Diyos: “Dahil iniukol niya sa akin ang kaniyang pagmamahal, paglalaanan ko rin siya ng pagtakas. Ipagsasanggalang ko siya sapagkat nalaman niya ang aking pangalan.”Awit 91:14.

  • Sinasabi ng Bibliya: “May mga tinatawag na ‘mga diyos,’ maging sa langit man o sa lupa, kung paanong maraming ‘mga diyos’ at maraming ‘mga panginoon.’” (1 Corinto 8:5, 6) Pero ipinakikilala nito ang iisang tunay na Diyos sa pangalang Jehova.—Awit 83:18.

a Mas gusto ng ilang iskolar sa Hebreo ang salin na “Yahweh” para sa pangalan ng Diyos.

b Ang pinaikling anyo ng pangalan ng Diyos, “Jah,” ay lumilitaw nang mga 50 beses sa Bibliya, kasama na ang paggamit nito sa salitang “Aleluya,” o “Aleluia,” na nangangahulugang “Purihin si Jah.”—Apocalipsis 19:1; Ang Biblia; Magandang Balita Biblia.