Pumunta sa nilalaman

Nakokonsensiya Ako—Matutulungan Ba Ako ng Bibliya?

Ang Sagot ng Bibliya

 Oo. Sinasabi ng Bibliya kung ano ang puwede nating gawin kapag nakokonsensiya tayo. (Awit 32:1-5) Kung nakagawa tayo ng mali at talagang nagsisisi tayo, patatawarin tayo ng Diyos at tutulungan niya tayong gumaan ulit ang pakiramdam. (Awit 86:5) Ipinapakita sa Bibliya na may pakinabang ang pagkakonsensiya. Natutulungan tayo nitong itigil ang maling ginagawa natin at sikaping hindi na iyon maulit. (Awit 51:17; Kawikaan 14:9) Pero sinasabi rin ng Bibliya na hindi mabuti ang sobrang pagkakonsensiya. Halimbawa, baka isipin natin na wala na tayong pag-asa at na hindi tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Kung ganiyan tayo mag-isip, baka tayo ay “tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot.”​—2 Corinto 2:7, Magandang Balita Biblia.

 Bakit tayo nakokonsensiya?

 Maraming dahilan kung bakit tayo nakokonsensiya. Baka nasaktan natin ang iba o baka naiisip natin na may mga pagkukulang tayo. Kung minsan, nakokonsensiya tayo kahit hindi naman talaga tayo dapat makonsensiya. Halimbawa, baka hindi makatotohanan ang inaasahan natin sa sarili natin kaya nakokonsensiya tayo sa tuwing nagkakamali tayo. Pinapayuhan tayo ng Bibliya na maging makatotohanan sa inaasahan natin sa sarili natin.​—Eclesiastes 7:16.

 Ano ang puwede kong gawin kapag nakokonsensiya ako?

 Imbes na masiraan ng loob, may magagawa ka para mapabuti ang sitwasyon. Ano-ano iyon?

  •   Aminin ang mga pagkakamali mo. Manalangin sa Diyos na Jehova * na patawarin ka. (Awit 38:18; Lucas 11:4) Siguradong patatawarin ka ng Diyos kung talagang nagsisisi ka at sinisikap mong hindi na maulit iyon. (2 Cronica 33:13; Awit 34:18) Nakikita ni Jehova ang totoong pagkatao mo, na baka hindi nakikita ng iba. Kapag nakikita ng Diyos na sinusubukan nating magbago, “patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan . . . , dahil siya ay tapat at matuwid.”—1 Juan 1:9; Kawikaan 28:13.

     Siyempre, kapag nagawan mo ng masama ang iba, baka kailangan mong aminin iyon at humingi ng tawad. Hindi iyan madali! Kailangan mo ng lakas ng loob at kapakumbabaan. Pero kapag ginawa mo iyan, ikaw din ang makikinabang. Gagaan ang pakiramdam mo, at magkakasundo kayo.—Mateo 3:8; 5:23, 24.

  •   Pag-isipan ang mga teksto tungkol sa pagiging mapagpatawad ng Diyos. Halimbawa, ang 1 Juan 3:19, 20. Sa tekstong ito, sinasabi na puwede tayong “hatulan ng puso natin”—ibig sabihin, baka sobrang sama na ng tingin natin sa sarili natin at pakiramdam natin, hindi na tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Pero sinasabi rin ng tekstong iyan na “ang Diyos ay mas dakila kaysa sa puso natin.” Ibig sabihin, alam niya ang lahat tungkol sa atin at talagang naiintindihan niya tayo, pati na ang mga kahinaan natin. Alam din niya na hindi tayo perpekto, kaya madalas tayong nagkakamali. * (Awit 51:5) Handa siyang patawarin ang mga talagang nagsisisi.​—Awit 32:5.

  •   Huwag magpokus sa nakaraan. Maraming karanasan sa Bibliya ng mga lalaki at babae na nakagawa ng mali pero nagbago. Halimbawa, si Saul ng Tarso, na kilala rin bilang apostol Pablo. Pariseo siya noon, at pinagmalupitan niya ang mga tagasunod ni Jesus. (Gawa 8:3; 9:1, 2, 11) Pero nalaman niya na ang kinakalaban niya ay ang Diyos mismo at ang Mesiyas, o Kristo. Kaya nagsisi siya, nagbago, at naging mabuting Kristiyano. Siyempre, pinagsisisihan ni Pablo ang nagawa niya, pero hindi siya nagpokus sa nakaraan. Tinanggap niyang pinatawad na siya ng Diyos, kaya naging masipag na mángangarál si Pablo at nagpokus siya sa pag-asang mabuhay magpakailanman.—Filipos 3:13, 14.

 Mga teksto sa Bibliya tungkol sa pagkakonsensiya at pagpapatawad

 Awit 51:17: “Ang pusong wasak at durog, O Diyos, ay hindi mo itatakwil.”

 Ibig sabihin: Patatawarin ka ng Diyos kung talagang nagsisisi ka, dahil maawain siya.

 Kawikaan 28:13: “Ang nagtatago ng kaniyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga iyon ay kaaawaan.”

 Ibig sabihin: Kung aaminin natin sa Diyos ang mga kasalanan natin at magbabago tayo, patatawarin niya tayo.

 Jeremias 31:34: “Patatawarin ko ang pagkakamali nila, at hindi ko na aalalahanin ang kasalanan nila.”

 Ibig sabihin: Kapag pinatawad na tayo ng Diyos, hindi na niya iyon uungkatin. Talagang pinatawad na niya tayo.

^ Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.​—Exodo 6:3.

^ Madalas tayong makagawa ng mali dahil sa kasalanang naipamana sa atin ng unang tao, si Adan. Pareho silang nagkasala ng asawa niyang si Eva kaya naiwala nila ang perpektong buhay nila pati na ng kanilang mga inapo.—Genesis 3:17-19; Roma 5:12.