Ang sagot ng Bibliya

May kakayahan ang Diyos na makita ang lahat ng bagay at gumawa saanman niya piliin. (Kawikaan 15:3; Hebreo 4:13) Pero hindi itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay omnipresente—ibig sabihin, nasa lahat ng lugar at nasa lahat ng bagay. Sa halip, ipinakikita nito na siya ay isang persona at na mayroon siyang lugar na tirahan.

  • Anyo ng Diyos: Ang Diyos ay isang espiritung persona. (Juan 4:24) Hindi siya nakikita ng mga tao. (Juan 1:18) Sa mga pangitain sa Bibliya tungkol sa Diyos, palaging ipinakikita na siya ay nasa isang espesipikong lokasyon. Hindi kailanman sinabi na siya ay nasa lahat ng lugar.—Isaias 6:1, 2; Apocalipsis 4:2, 3, 8.

  • Lugar na tirahan ng Diyos: Nakatira ang Diyos sa lugar ng mga espiritu, na iba sa pisikal na uniberso. Doon, ang Diyos ay may “dakong tinatahanan, sa langit.” (1 Hari 8:30) Binabanggit ng Bibliya na sa isang pagkakataon, ang mga espiritung nilalang ay “pumasok upang tumayo sa harap ni Jehova,” * na nagpapahiwatig na nasa isang espesipikong lokasyon ang Diyos.—Job 1:6.

Talaga bang kaya akong tulungan ng Diyos kahit nasa iisang lugar lang siya?

Oo. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin bilang mga indibiduwal. Bagaman naroon siya sa lugar ng mga espiritu, nakikita ng Diyos ang mga tao sa lupa na gustong gawin ang kalooban niya, at kumikilos siya alang-alang sa kanila. (1 Hari 8:39; 2 Cronica 16:9) Pag-isipan kung paano ipinakikita ni Jehova ang malasakit niya sa taimtim na mga mananamba:

  • Kapag nananalangin ka: Naririnig agad ni Jehova ang panalangin mo sa sandaling bigkasin mo iyon.—2 Cronica 18:31.

  • Kapag nade-depress ka: “Si Jehova ay malapit sa mga wasak ang puso; at yaong mga may espiritung nasisiil ay inililigtas niya.”—Awit 34:18.

  • Kapag kailangan mo ng patnubay: Bibigyan ka ni Jehova ng kaunawaan at tuturuan ka niya sa pamamagitan ng kaniyang Salita, ang Bibliya.—Awit 32:8.

Mga maling akala tungkol sa omnipresensiya

Maling akala: Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar sa sangnilalang.

Ang totoo: Ang Diyos ay hindi naninirahan sa lupa ni sa iba pang lugar sa pisikal na uniberso. (1 Hari 8:27) Totoo, ang mga bituin at ang iba pang nilalang “ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.” (Awit 19:1) Gayunman, ang Diyos ay hindi naninirahan sa kaniyang mga nilalang kung paanong ang isang pintor ay hindi nakatira sa kaniyang painting. Pero may matututuhan tayo sa isang painting tungkol sa pintor na gumawa nito. Sa katulad na paraan, matututuhan natin sa nakikitang mga nilalang ang tungkol sa “di-nakikitang mga katangian” ng Maylalang, gaya ng kaniyang kapangyarihan, karunungan, at pag-ibig.—Roma 1:20.

Maling akala: Ang Diyos ay tiyak na nasa lahat ng dako dahil alam niya ang lahat ng bagay at siya ang makapangyarihan-sa-lahat.

Ang totoo: Ang banal na espiritu ng Diyos, o aktibong puwersa niya, ang kumikilos na kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kaniyang banal na espiritu, kayang alamin at gawin ng Diyos ang anumang bagay, saanmang lugar, anumang oras, kahit wala siya roon.—Awit 139:7.

Maling akala: Itinuturo ng Awit 139:8 na ang Diyos ay omnipresente sa pagsasabi: “Kung aakyat ako sa langit, naroon ka; at kung ilalatag ko ang aking higaan sa Sheol, narito! ikaw ay doroon.”

Ang totoo: Hindi ang kinaroroonan ng Diyos ang tinutukoy sa tekstong ito. Sa paraang patula, itinuturo nito na para sa Diyos, walang lugar ang napakalayo na doon ay hindi niya tayo kayang tulungan.

^ par. 5 Jehova ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Bibliya.