Pumunta sa nilalaman

Kaya Bang Kontrolin ng Diyablo ang mga Tao?

Ang sagot ng Bibliya

 Napakalakas ng impluwensiya ng Diyablo at mga demonyo sa mga tao kaya sinasabi ng Bibliya: “Ang Isa na Masama ang kumokontrol sa buong mundo.” (1 Juan 5:19, New Century Version) Tinutukoy ng Bibliya ang mga paraan kung paano iniimpluwensiyahan ng Diyablo ang mga tao.

  •   Panlilinlang. Pinapayuhan ng Bibliya ang mga Kristiyano na ‘tumayong matatag laban sa mga pakana ng Diyablo.’ (Efeso 6:11) Ang isa sa mga pakana niya ay ang papaniwalain ang mga tao na ang kaniyang mga alipores ay mga lingkod ng Diyos.—2 Corinto 11:13-15.

  •   Espiritismo. Inililigaw ng Diyablo ang mga tao sa pamamagitan ng mga espiritista at manghuhula. (Deuteronomio 18:10-12) Ang paggamit ng droga, hipnotismo, at meditasyon na bumabakante ng isip ay naghahantad sa isa sa kontrol ng demonyo.—Lucas 11:24-26.

  •   Huwad na relihiyon. Ang mga relihiyong nagtuturo ng maling doktrina ay nagliligaw sa mga tao kung kaya hindi nila nasusunod ang Diyos. (1 Corinto 10:20) Tinatawag ng Bibliya ang maling paniniwalang ito bilang “mga turo ng mga demonyo.”—1 Timoteo 4:1.

  •   Pagsanib. May mga ulat ang Bibliya tungkol sa mga indibiduwal na kinontrol ng masasamang espiritu. Ang ilang tao na sinasaniban ng demonyo ay nabubulag o napipipi o nananakit pa nga sa sarili.—Mateo 12:22; Marcos 5:2-5.

Kung paano malalabanan ang impluwensiya ng Diyablo

 Hindi mo kailangang mabuhay sa takot dahil sinasabi ng Bibliya kung paano mo malalabanan ang Diyablo:

  •    Alamin ang mga taktika ng Diyablo para ‘hindi ka naman walang-alam sa kaniyang mga pakana.’—2 Corinto 2:11.

  •    Mag-aral ng Bibliya at isabuhay ang mga natututuhan mo. Kung susundin mo ang mga simulain ng Bibliya, mapoprotektahan ka mula sa impluwensiya ng Diyablo.—Efeso 6:11-18.

  •    Umiwas sa anumang bagay na may kaugnayan sa gawain ng mga demonyo. (Gawa 19:19) Kasama rito ang mga musika, aklat, magasin, poster, at video na nagtataguyod ng espiritismo.