Ang sagot ng Bibliya

Ang digmaan ng Armagedon ay tumutukoy sa pangwakas na digmaan sa pagitan ng Diyos at ng mga gobyerno ng tao. Ang mga gobyernong ito at ang kanilang mga tagasuporta ay sumasalansang sa Diyos ngayon pa lang dahil hindi sila nagpapasakop sa kaniyang pamamahala. (Awit 2:2) Wawakasan ng digmaan ng Armagedon ang pamamahala ng tao.—Daniel 2:44.

Ang salitang “Har-Magedon” (Armagedon) ay minsan lang lumitaw sa Bibliya, sa Apocalipsis 16:16. Bilang hula, ipinakikita ng Apocalipsis na sa “dako na sa Hebreo ay tinatawag na Har-Magedon,” ang “mga hari ng buong tinatahanang lupa” ay ‘titipunin sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.’—Apocalipsis 16:14.

Sino ang maglalaban sa Armagedon? Pangungunahan ni Jesu-Kristo ang isang makalangit na hukbo tungo sa tagumpay laban sa mga kaaway ng Diyos. (Apocalipsis 19:11-16, 19-21) Kasama sa mga kaaway na ito ang mga humahamak sa Diyos at sumasalansang sa kaniyang awtoridad.—Ezekiel 39:7.

Ang Armagedon ba ay literal na magaganap sa Gitnang Silangan? Hindi. Sa halip na sa isang lugar lamang magaganap, ang digmaan ng Armagedon ay sasaklaw sa buong lupa.—Jeremias 25:32-34; Ezekiel 39:17-20.

Ang Armagedon, na isinasalin ding “Har–Magedon” (Har Meghiddohnʹ sa Hebreo), ay nangangahulugang “Bundok ng Megido.” Ang Megido ay isang dating lunsod sa nasasakupan ng sinaunang Israel. Iniuulat sa kasaysayan ang mahahalagang digmaan na naganap sa lugar na ito, kasama na ang ilan na nakaulat sa Bibliya. (Hukom 5:19, 20; 2 Hari 9:27; 23:29) Gayunman, ang Armagedon ay hindi maaaring tumukoy sa literal na lugar malapit sa sinaunang Megido. Wala namang malaking bundok doon, at kahit isama pa ang kalapít na Mababang Kapatagan ng Jezreel, hindi ito sapat para sa lahat ng lalaban sa Diyos. Sa halip, ang Armagedon ay ang pandaigdig na pangyayari kung saan magtutulong-tulong ang mga bansa upang labanan ang pamamahala ng Diyos sa abot ng kanilang makakaya.

Ano ang mangyayari sa digmaan ng Armagedon? Bagaman hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan, maaaring gamitin niya ang mga sandatang nagamit na niya noon—graniso, lindol, humuhugos na ulan, apoy at asupre, kidlat, at sakit. (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zacarias 14:12) Dahil sa kalituhan, ang ilan sa mga kaaway ng Diyos ay magpapatayan, pero matatanto nga nila na ang Diyos mismo ang kalaban nila.—Ezekiel 38:21, 23; Zacarias 14:13.

Ang Armagedon ba ang magiging katapusan ng mundo? Hindi ito ang magiging katapusan ng ating planeta, yamang ang lupa ang tahanan ng tao magpakailanman. (Awit 37:29; 96:10; Eclesiastes 1:4) Sa halip na lipulin ang sangkatauhan, ililigtas nga ito ng Armagedon, dahil “isang malaking pulutong” ng mga lingkod ng Diyos ang makaliligtas.—Apocalipsis 7:9, 14; Awit 37:34.

Gayunman, bukod sa pagtukoy sa lupa, ang salitang “sanlibutan” sa Bibliya ay tumutukoy kung minsan sa napakasamang lipunan ng tao na salansang sa Diyos. (1 Juan 2:15-17) Sa diwang ito pasasapitin ng Armagedon ang “katapusan ng sanglibutan.”—Mateo 24:3, Ang Biblia.

Kailan mangyayari ang Armagedon? Nang tinatalakay ni Jesus ang “malaking kapighatian” na magtatapos sa digmaan ng Armagedon, sinabi niya: “May kinalaman sa araw at oras na iyon ay walang sinuman ang nakaaalam, kahit ang mga anghel sa mga langit kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.” (Mateo 24:21, 36) Pero ipinakikita ng Bibliya na ang Armagedon ay mangyayari sa panahon ng di-nakikitang pagkanaririto ni Jesus, na nagsimula noong 1914.—Mateo 24:37-39.