Pumunta sa nilalaman

Ano ang Gagawin ng Kaharian ng Diyos?

Ano ang Gagawin ng Kaharian ng Diyos?

Ang sagot ng Bibliya

Papalitan ng Kaharian ng Diyos ang lahat ng gobyerno ng tao sa buong lupa. (Daniel 2:44; Apocalipsis 16:14) Kapag nangyari na iyon, gagawin ng Kaharian ng Diyos ang sumusunod:

  • Aalisin ang masasamâ. “Kung tungkol sa mga balakyot, lilipulin sila mula sa mismong lupa.”—Kawikaan 2:22.

  • Wawakasan ang lahat ng digmaan. “Pinatitigil [ng Diyos] ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa.”—Awit 46:9.

  • Magdudulot ng kasaganaan at katiwasayan sa daigdig. “Ang lahat ay mamumuhay nang payapa sa gitna ng kani-kanilang mga ubasan at puno ng igos, at walang sinuman ang tatakot sa kanila.”—Mikas 4:4, Good News Translation.

  • Gagawing paraiso ang lupa. “Ang disyerto at ang tigang na lupa ay magagalak; ang ilang ay magdiriwang at mamumulaklak.”—Isaias 35:1, Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

  • Bibigyan ng makabuluhan at kasiya-siyang trabaho ang lahat. “Ang gawa ng kanilang sariling mga kamay ay lubusang tatamasahin ng [mga pinili ng Diyos]. Hindi sila magpapagal nang walang kabuluhan.”—Isaias 65:21-23.

  • Aalisin ang sakit. “Walang sinumang tumatahan ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit.’”—Isaias 33:24.

  • Aalisin ang masamang epekto ng pagtanda. “Maging higit na sariwa pa ang kaniyang laman kaysa noong kabataan; mabalik siya sa mga araw ng lakas ng kaniyang kabataan.”—Job 33:25.

  • Bubuhaying muli ang mga patay. “Ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng [tinig ni Jesus] at lalabas.”—Juan 5:28, 29.