Ang sagot ng Bibliya

Kahit ano, basta kaayon ito ng mga kahilingan ng Diyos na nasa Bibliya. “Anumang bagay ang hingin natin ayon sa . . . kalooban [ng Diyos], tayo ay pinakikinggan niya.” (1 Juan 5:14) Puwede mo rin kayang ipanalangin ang mga álalahanín mo? Siyempre. Sinasabi ng Bibliya: “Sa harap [ng Diyos] ay ibuhos ninyo ang inyong puso.”—Awit 62:8.

Ang mga puwede mong hilingin sa panalangin

  • Pananampalataya sa Diyos.—Lucas 17:5.

  • Banal na espiritu, o aktibong puwersa ng Diyos, para matulungan kang gawin ang tama.—Lucas 11:13.

  • Lakas para maharap ang problema at mapaglabanan ang tukso.—Filipos 4:13.

  • Panloob na kapayapaan.—Filipos 4:6, 7.

  • Karunungan para makagawa ng tamang desisyon.—Santiago 1:5.

  • Pang-araw-araw na pangangailangan.—Mateo 6:11.

  • Kapatawaran sa kasalanan.—Mateo 6:12.