Pumunta sa nilalaman

Ano ang Kaligtasan?

Ano ang Kaligtasan?

Ang sagot ng Bibliya

Ang mga terminong “maligtas” at “kaligtasan” ay ginagamit kung minsan ng mga manunulat ng Bibliya may kinalaman sa isang tao na iniligtas mula sa panganib o kapahamakan. (Exodo 14:13, 14; Gawa 27:20) Pero karaniwan nang tumutukoy ito sa kaligtasan mula sa kasalanan. (Mateo 1:21) Dahil ang kamatayan ay dulot ng kasalanan, ang mga taong nailigtas mula sa kasalanan ay may pag-asang mabuhay nang walang hanggan.—Juan 3:16, 17. *

Ano ang daan tungo sa kaligtasan?

Para maligtas, dapat kang manampalataya kay Jesus at patunayan ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga utos.—Gawa 4:10, 12; Roma 10:9, 10; Hebreo 5:9.

Ipinakikita ng Bibliya na para mapatunayan mong buháy ang iyong pananampalataya, dapat itong makita sa iyong mga gawa, o pagsunod. (Santiago 2:24, 26) Pero hindi ito nangangahulugang makaliligtas ka dahil sa iyong sariling pagsisikap. Iyon ay “kaloob ng Diyos” salig sa kaniyang ‘di-sana-nararapat na kabaitan,’ o “biyaya.”—Efeso 2:8, 9; Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino.

Puwede bang maiwala ang kaligtasan?

Oo. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. Kung hindi siya patuloy na mananampalataya, puwede niyang maiwala ang kaligtasan niya. Kaya naman hinihimok ng Bibliya ang mga Kristiyanong nakatanggap ng kaligtasan na “puspusang makipaglaban ukol sa pananampalataya.” (Judas 3) May babala rin ito sa mga nailigtas na: “Patuloy kayong gumawa ukol sa inyong sariling kaligtasan nang may takot at panginginig.”—Filipos 2:12.

Sino ang Tagapagligtas—ang Diyos o si Jesus?

Ipinakikita ng Bibliya na ang Diyos ang pangunahing pinagmumulan ng kaligtasan at madalas siyang tukuyin bilang “Tagapagligtas.” (1 Samuel 10:19; Isaias 43:11; Tito 2:10; Judas 25) Gumamit din ang Diyos ng iba’t ibang lalaki para iligtas ang sinaunang bansang Israel, at tinatawag sila ng Bibliya bilang mga “tagapagligtas.” (Nehemias 9:27; Hukom 3:9, 15; 2 Hari 13:5) * Yamang naglalaan ang Diyos ng kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng haing pantubos ni Jesu-Kristo, tinutukoy rin ng Bibliya si Jesus bilang “Tagapagligtas.”—Gawa 5:31; Tito 1:4. *

Lahat ba ng tao ay maliligtas?

Hindi. May mga taong hindi maliligtas. (2 Tesalonica 1:9) Nang may magtanong kay Jesus, “Kakaunti ba ang mga ililigtas?” sumagot siya: “Magpunyagi kayo nang buong-lakas upang makapasok sa makipot na pinto, sapagkat, sinasabi ko sa inyo, marami ang maghahangad na makapasok ngunit hindi ito magagawa.”—Lucas 13:23, 24.

Mga maling akala tungkol sa kaligtasan

Maling akala: Itinuturo ng 1 Corinto 15:22 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na “kay Kristo ang lahat ay bubuhayin.”

Ang totoo: Ang tinatalakay sa konteksto ng talatang ito ay pagkabuhay-muli. (1 Corinto 15:12, 13, 20, 21, 35) Kaya ang pariralang “kay Kristo ang lahat ay bubuhayin” ay nangangahulugan lang na lahat ng bubuhaying muli ay sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.—Juan 11:25.

Maling akala: Itinuturo ng Tito 2:11 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na ang Diyos ay “nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.”—Magandang Balita Biblia.

Ang totoo: Ang salitang Griego na isinaling “lahat” sa talatang ito ay puwede ring mangahulugang “lahat ng uri.” * Kaya ang tamang kahulugan ng Tito 2:11 ay na naglalaan ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng uri ng tao, kabilang na ang mga tao “mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga bayan at mga wika.”—Apocalipsis 7:9, 10.

Maling akala: Itinuturo ng 2 Pedro 3:9 na lahat ng tao ay maliligtas dahil sinasabi nito na ‘hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapuksa kundi nais niya na ang lahat ay makaabot sa pagsisisi.’

Ang totoo: Gusto ng Diyos na maligtas ang mga tao, pero hindi niya sila pinipilit na tanggapin ang paglalaan niya ng kaligtasan. “Ang mga taong di-makadiyos” ay mapupuksa sa “araw ng paghuhukom” ng Diyos.—2 Pedro 3:7.

^ par. 3 Sa Bibliya, tinutukoy ang isang tao na “ligtas na” kahit na ang aktuwal na kaligtasan niya mula sa kasalanan at kamatayan ay sa hinaharap pa mangyayari.—Efeso 2:5; Roma 13:11.

^ par. 10 Sa mga binanggit na teksto, ginagamit ng ilang salin ang mga terminong “tagapagtanggol,” “tagapagpalaya,” “bayani,” “lider,” o “isang tao” pa nga imbes na “tagapagligtas.” Pero sa orihinal na tekstong Hebreo ng Bibliya, ang salitang ginamit para tumukoy sa mga taong tagapagligtas na ito ang siya ring salitang ginamit sa iba pang teksto sa Bibliya para tukuyin ang Diyos na Jehova bilang Tagapagligtas.—Awit 7:10.

^ par. 10 Ang pangalang Jesus ay mula sa pangalang Hebreo na Yehoh·shuʹaʽ, na ang ibig sabihin ay “Si Jehova ay Kaligtasan.”

^ par. 17 Tingnan ang Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ang salitang Griego ring ito ay lumilitaw sa Mateo 5:11, na nag-uulat sa sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay pagsasalitaan ng mga tao ng “lahat ng uri” ng kasamaan.—Magandang Balita Biblia.