Pumunta sa nilalaman

Ano ang Impiyerno? Isa ba Itong Lugar ng Walang-Hanggang Pagpapahirap?

Ang sagot ng Bibliya

Ginagamit ng ilang salin ng Bibliya ang salitang “impiyerno” para sa salitang Hebreo na “Sheol” at ang katumbas nitong salitang Griego na “Hades” na kapuwa tumutukoy sa karaniwang libingan ng sangkatauhan. (Awit 16:10; Gawa 2:27) Maraming tao ang naniniwala sa maapoy na impiyerno, gaya ng makikita sa larawan sa artikulong ito. Pero iba ang itinuturo ng Bibliya:

  1. Ang mga nasa impiyerno ay walang malay, kaya hindi sila nakadarama ng kirot. “Walang gawa ni katha man ni kaalaman man ni karunungan man sa Sheol.”—Eclesiastes 9:10.

  2. Ang mabubuting tao ay napupunta sa impiyerno. Inaasahan ng tapat na mga lalaking sina Jacob at Job na mapupunta sila roon.—Genesis 37:35; Job 14:13.

  3. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan, hindi pagpapahirap sa maapoy na impiyerno. “Siya na namatay ay napawalang-sala na mula sa kaniyang kasalanan.”—Roma 6:7.

  4. Ang walang-hanggang pagpapahirap ay labag sa katarungan ng Diyos. (Deuteronomio 32:4) Nang magkasala ang unang tao, si Adan, sinabi ng Diyos na ang kaniyang parusa ay ang hindi pag-iral: “Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik.” (Genesis 3:19) Nagsisinungaling ang Diyos kung sa maapoy na impiyerno mapupunta si Adan.

  5. Hindi man lang pumasok sa isip ng Diyos ang walang-hanggang pagpapahirap. Ang ideya na parurusahan niya ang mga tao sa maapoy na impiyerno ay labag sa turo ng Bibliya na “ang Diyos ay pag-ibig.”—1 Juan 4:8; Jeremias 7:31.