Pumunta sa nilalaman

Ano ang Bautismo?

Ano ang Bautismo?

Ang sagot ng Bibliya

Ang bautismo ay tumutukoy sa paglulubog at pag-aahon sa isang tao sa tubig. * Kaya naman sa isang malaking ilog binautismuhan si Jesus. (Mateo 3:13, 16) Gayundin, nang makakita ng “isang dakong may tubig” ang isang Etiope, hiniling niyang bautismuhan siya roon.—Gawa 8:36-40.

Ang kahulugan ng bautismo

Sa Bibliya, ang bautismo ay inihahambing sa paglilibing. (Roma 6:4; Colosas 2:12) Ang bautismo sa tubig ay sumasagisag sa pagkamatay ng isang tao sa kaniyang dating paraan ng pamumuhay at pasimula ng bagong buhay bilang isang Kristiyanong nakaalay sa Diyos. Ang bautismo at ang mga hakbang na dapat gawin bago ito ay kaayusan ng Diyos para magkaroon ng malinis na budhi ang isang tao salig sa pananampalataya niya sa hain ni Jesu-Kristo. (1 Pedro 3:21) Kaya itinuro ni Jesus na dapat bautismuhan ang mga alagad niya.—Mateo 28:19, 20.

Naaalis ba ng bautismo sa tubig ang kasalanan?

Hindi. Itinuturo ng Bibliya na ang tanging makapag-aalis ng ating kasalanan ay ang itinigis na dugo ni Jesus. (Roma 5:8, 9; 1 Juan 1:7) Pero para makinabang sa hain ni Jesus, ang isang tao ay dapat manampalataya kay Jesus, mamuhay ayon sa mga turo ni Jesus, at magpabautismo.—Gawa 2:38; 3:19.

Ano ang pagbibinyag?

Ang salitang “binyagán” at “pagbibinyag” ay wala sa Bibliya. Tumutukoy ito sa isang seremonyang ginagawa ng ilang simbahan kung saan ang sanggol ay “binabautismuhan” (sa pamamagitan ng pagwiwisik o pagbubuhos ng tubig sa ulo nito) at binibigyan ng pangalan.

Itinuturo ba ng Bibliya ang pagbabautismo sa mga sanggol?

Hindi. Ang Kristiyanong bautismo ay para sa mga nasa edad na para makaunawa at maniwala sa “mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos.” (Gawa 8:12) Kaugnay dito ang pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap dito, at pagsisisi—mga bagay na hindi magagawa ng isang sanggol.—Gawa 2:22, 38, 41.

Bukod diyan, ipinakikita rin ng Bibliya na ang maliliit na anak ng mga Kristiyano ay itinuturing ng Diyos bilang banal, o malinis sa kaniyang paningin, dahil sa katapatan ng kanilang mga magulang. (1 Corinto 7:14) Kung may bisa ang bautismo sa mga sanggol, hindi na nila kailangang umasa sa katapatan ng iba. *

Mga maling akala tungkol sa Kristiyanong bautismo

Maling akala: Ang pagwiwisik o pagbubuhos ng tubig sa ulo ng isang tao ay kapareho rin ng paglulubog ng buong katawan sa tubig.

Ang totoo: Ang lahat ng bautismong nakaulat sa Bibliya ay nagsasangkot ng paglulubog. Halimbawa, nang bautismuhan ni Felipe ang lalaking Etiope, sila ay “lumusong sa tubig.” Pagkatapos, ‘umahon sila sa tubig.’—Gawa 8:36-39. *

Maling akala: Ipinahihiwatig ng Bibliya na kasamang binabautismuhan ang mga sanggol kapag buong sambahayan ang binautismuhan. Halimbawa, tungkol sa isang tagapagbilanggo sa Filipos, sinasabi ng Bibliya: “Siya at ang mga sa kaniya ay binautismuhan.”—Gawa 16:31-34.

Ang totoo: Ang ulat tungkol sa pagkakumberte ng tagapagbilanggo ay nagpapakitang naintindihan ng mga nabautismuhan ang “salita ni Jehova” at na ‘labis silang nagsaya.’ (Gawa 16:32, 34) Kaya kung may sanggol man sa sambahayan ng tagapagbilanggo, masasabing hindi ito kasama sa mga nabautismuhan, kasi hindi pa nila nauunawaan ang salita ni Jehova.

Maling akala: Itinuro ni Jesus ang pagbabautismo sa mga sanggol nang sabihin niyang ang Kaharian ay para sa mga bata.—Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16.

Ang totoo: Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang iyon, hindi siya nagtuturo tungkol sa bautismo. Sa halip, sinasabi niyang para makapasok sa Kaharian ng Diyos, ang isa ay dapat na maging katulad ng bata—maamo at madaling turuan.—Mateo 18:4; Lucas 18:16, 17.

^ par. 3 Ang salitang Griego na isinaling “bautismo” ay mula sa salitang ugat na nangangahulugang “ilubog.” Tingnan ang Theological Dictionary of the New Testament, Tomo I, pahina 529.

^ par. 12 Ayon sa The International Standard Bible Encyclopedia, “walang binabanggit ang B[agong] T[ipan] tungkol sa pagbabautismo sa mga sanggol.” Sinasabi rin nito na ang gawaing ito ay lumaganap dahil sa “mali at eksaheradong pagbibigay ng importansiya sa bautismo,” samakatuwid nga, na ang bautismo, sa ganang sarili, ay nag-aalis ng kasalanan.—Tomo 1, pahina 416-417.

^ par. 15 Sa ilalim ng paksang “Bautismo (sa Bibliya),” sinabi ng New Catholic Encyclopedia: “Maliwanag na ang bautismo sa sinaunang Simbahan ay sa pamamagitan ng paglulubog.”—Tomo 2, pahina 59.