Pumunta sa nilalaman

Ang Pagiging Tumpak ng Bibliya Pagdating sa Kasaysayan

Mga Lupain at Lugar sa Bibliya

Ulat ng Bibliya Tungkol sa Roma

Ano ang papel ng sinaunang Roma sa katuparan ng hula sa Bibliya?

Nakumpirma ang Lokasyon ng Isang Tribo ng Israel

Kinumpirma ng Samaria Ostraca ang mga detalye tungkol sa isang kasaysayan na binanggit sa Bibliya.

Ang Pagbagsak ng Nineve

Noong panahong napakamakapangyarihan ng Asirya, inihula ng propeta ng Diyos ang hindi inaasahang pangyayari.

Alam Mo Ba?—Hulyo 2015

Sinasabi ng Bibliya na may mga lugar na magubat sa Lupang Pangako. Pero ganoon nga ba talaga noon yamang walang kagubatan sa maraming bahagi nito ngayon?

Alam Mo Ba?—Abril 2013

Bakit tinawag na “lunsod ng pagbububo ng dugo” ang sinaunang Nineve? Bakit may halang ang bubong ng bahay ng mga Judio noon?

Mga Tao sa Bibliya

Talaga Bang Nabuhay si Jesus?

Ano ang sinasabi ng kilalang mga tao noon at ngayon tungkol sa paksang ito?

Tumpak ba ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Buhay ni Jesus?

Tingnan ang mga detalye tungkol sa mga ulat ng Ebanghelyo at ng pinakalumang mga manuskrito.

Talaga Bang Nabuhay si Juan Bautista?

Para sa unang-siglong istoryador na si Josephus, talagang nabuhay si Juan Bautista. Kaya makakapagtiwala ka ring nabuhay siya.

Isang Tuklas ng Arkeolohiya na Nagpapatunay na Talagang Nabuhay si Haring David

Sinasabi ng ilang kritiko na alamat lang si Haring David, isang kathang-isip na inimbento lang nang maglaon. Ano ang natuklasan ng mga arkeologo?

Isa Pang Arkeolohikal na Ebidensiya

Posibleng hindi mo kilala si Tatenai, pero ang natuklasang arkeolohikal na katibayan tungkol sa kaniya ay isang malakas na ebidensiya.

Pangalan sa Bibliya sa Sinaunang Banga

Noong 2012, nahukay ang mga bibinga, o piraso, ng isang banga na 3,000 taon na ang tanda. Naging interesado rito ang mga mananaliksik. Bakit?

Alam Mo Ba?​—Pebrero 2020

Paano pinapatunayan ng arkeolohiya ang naging posisyon ni Belsasar sa Babilonya?

Sulyap sa Nakaraan—Cirong Dakila

Sino si Ciro, at anong mga hula ang inihayag marahil 150 taon bago pa man siya isilang?

Alam Mo Ba?​—Marso 2020

Bukod sa ulat ng Bibliya, ano pa ang ebidensiya na naging alipin sa Ehipto ang mga Israelita?

Kabilang Siya sa Pamilya ni Caifas

Pinatutunayan ng ossuary ni Miriam na ang mga tauhang binanggit sa Bibliya ay totoong mga tao na galing sa totoong mga pamilya.

Alam Mo Ba?—Nobyembre 2015

Bakit nag-ahit si Jose bago humarap kay Paraon? Kapag sinasabi ng Bibliya na “Griego” ang ama ni Timoteo, ibig bang sabihin ipinanganak siya sa Gresya?

Alam Mo Ba?—Mayo 2015

Sinusuportahan ba ng arkeolohiya ang ulat ng Bibliya? Kailan naglaho ang mga leon sa mga lupain sa Bibliya?

Mga Pangyayari sa Bibliya

Ang Kuwento Tungkol kay Noe at sa Malaking Baha—Alamat Lang Ba?

Sinabi ng Bibliya na nagpasapit ang Diyos ng malaking Baha para lipulin ang masasamang tao. Anong ebidensiya ang makikita sa Bibliya para patunayang totoo si Noe at ang Baha?

Galing ba ang Ating mga Wika sa “Tore ng Babel”?

Ano ang Tore ng Babel? Ano ang tunay na pinagmulan ng wika ng tao?

Mga Dahilan Upang Magtiwala sa Bibliya—Tumpak Ayon sa Kasaysayan

Tumpak ba ang ulat ng Bibliya pagdating sa kasaysayan, kahit sa kaliit-liitang detalye?

Mga Dahilan Upang Magtiwala sa Bibliya—Natupad na Hula

Ang Bibliya ay puno ng prediksiyon, o mga hula. May natupad ba sa mga iyon?

Mabuting Balita Para sa Lahat ng Tao—Mapananaligang mga Hula ng Bibliya

Ipinangaral ni Jesus ang “mabuting balita ng kaharian.” Naipalaganap ba ito ng mga alagad niya?

Pinatutunayan ng Relyebe sa Sinaunang Ehipto ang Ulat ng Bibliya

Alamin kung paano pinatutunayan ng inskripsiyon sa sinaunang Ehipto ang pagiging totoo ng Bibliya.

Tama Ba ang Paglalarawan ng Bibliya sa Pagkatapon ng mga Judio sa Babilonya?

Pinatutunayan ba ng mga pagsasaliksik na tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa magiging buhay ng mga tapong Judio sa Babilonya?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa—Nobyembre 2015

Ano ang katibayan na mabilis na nasakop ang sinaunang lunsod ng Jerico?

Alam Mo Ba?—Oktubre 2012

Tumakas ba ang mga Kristiyano mula sa Judea bago wasakin ang Jerusalem noong 70 C.E.? Sino ang “mga anak ng mga propeta”?

Buhay Noong Panahon ng Bibliya

Sinaunang mga Pantatak—Ano ang mga Ito?

Bakit napakahalaga ng mga pantatak noon, at paano ito ginagamit ng mga hari at mga tagapamahala?

‘Mula sa mga Bundok ay Magmimina Ka ng Tanso’

May matututuhan tayo mula sa mga tuklas kamakailan ng mga arkeologo tungkol sa paggamit ng tanso noong panahon ng Bibliya.

Alam Mo Ba?—Oktubre 2017

Bakit kinondena ni Jesus ang panunumpa?

Alam Mo Ba?—Ang Bantayan Blg. 5 2017

Nang-iinsulto ba si Jesus nang tukuyin niya ang mga di-Judio bilang “maliliit na aso”?

Alam Mo Ba?—Hunyo 2017

Bakit tinawag ni Jesus na “mga magnanakaw” ang mga nagtitinda ng hayop sa templo?

Alam Mo Ba?—Oktubre 2016

Noong unang siglo, gaano kalaking kalayaan ang ibinibigay ng Roma sa mga Judiong awtoridad sa Judea? Noong sinaunang panahon, talaga bang may naghahasik ng panirang-damo sa bukid ng iba?

Alam Mo Ba?—Disyembre 2015

Ang mga Judio ba na dumating sa Jerusalem noong Pentecostes 33 C.E. ay talagang “mula sa bawat bansa na nasa silong ng langit”? Saan sila tumutuloy?

Alam Mo Ba?—Marso 2015

Paano nakatulong kay apostol Pablo ang pagiging mamamayang Romano? Paano binabayaran ang mga pastol noong panahon ng Bibliya?

Alam Mo Ba?​—Mayo 2014

Bakit hiniling ng mga Judio kay Pilato na baliin ang mga binti ni Jesus? Talaga bang napatay ni David si Goliat gamit lang ang isang panghilagpos?

Alam Mo Ba?—Pebrero 2014

Anong mga aloe ang ginagamit noong panahon ng Bibliya? Anong mga handog ang katanggap-tanggap sa templo sa Jerusalem?

Alam Mo Ba?—Enero 2014

Paano ginagawa ang pag-aabuloy sa templo noong panahon ni Jesus? Mapagkakatiwalaang istoryador ba ang manunulat ng Bibliya na si Lucas?